Landelijke handhavingsstrategie en nalevingslijst

Tijdens een inspectie of beoordeling van het veiligheidsrapport kan een overtreding worden geconstateerd. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een handhavingstraject ingezet. Landelijk is een handhavingstrategie vastgesteld voor handhaving van het Brzo.

Landelijke Handhavingstrategie Brzo (LHS-Brzo):

De landelijke handhavingstrategie Brzo (LHS-Brzo) is in 2012 vastgesteld door de organisaties onder het BRZO+ .

Het doel van de handhavingstrategie is op een juiste en gelijke manier op te treden bij overtredingen. In de strategie is een indeling gemaakt in de ernst van overtredingen en de in te zetten handhavingsinstrumenten (sancties).

Het inspectieteam stelt overtredingen vast en maakt een afweging van de ernst van de overtreding. Er is een indeling gemaakt waarbij 3 categorieën bestaan. Het inspectieteam bepaalt verder gezamenlijk wat het meest geschikte sanctie-instrument is om toe te passen. Er wordt ook bepaald welke toezichthouder het voortouw neemt bij de handhaving.

Kort samengevat hanteert de LHS-Brzo de volgende indeling in overtredingen met daarbij behorende sancties:

  1. Onmiddellijke dreiging en/of onomkeerbaar risico op een zwaar ongeval. Er is sprake van ernstig gevaar: direct ingrijpen met zwaarste sanctie(s), werkzaamheden stilleggen en pas toestaan werk weer aan te vangen als adequate (nood)maatregelen zijn getroffen. Geen hersteltermijn;
  2. Geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, wel duidelijk onvoldoende maatregelen getroffen: herstel afdwingen met zware tot middelzware sanctie(s) binnen gepaste hersteltermijn
  3. Zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval, wel lichtere tekortkomingen: herstel afdwingen met lichtere sanctie(s) binnen redelijke hersteltermijn

De zwaarte van de sanctie wordt bepaald door het in te zetten middel, de hoogte van eventuele boetes of dwangsommen, en de te stellen hersteltermijnen. Het inspectieteam kan andere instrumenten kiezen als ze die beter geschikt achten.