Openbare inspectie-informatie

De Nederlandse overheid maakt vanaf 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen (2015). Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Nederland telt ruim 400 Brzo-bedrijven. Zij worden gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs van de veiligheidsregio's, de Nederlandse Arbeidsinspectie, omgevingsdiensten en/of Staatstoezicht op de Mijnen en een waterschap of Rijkswaterstaat.

Samenvattingen van inspectierapporten

U wilt iets weten over de veiligheid van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld over een bedrijf in uw woonplaats, of juist in de buurt van het huis dat u wilt kopen. Wat doen die bedrijven aan veiligheid? En hoe controleert de overheid of dat voldoende is? Of zoekt u de betekenis van een begrip of afkorting? Dan zijn de inspectierapporten iets voor u.

Inspectie van vooraf gekozen thema's

Het is onmogelijk om bij iedere inspectie alle veiligheidsaspecten mee te nemen. Daarom werken de inspectieteams met meerjarenprogramma's. Bij iedere inspectie inspecteert men andere onderwerpen, bijvoorbeeld brandveiligheid, onderhoud van de installaties, explosieveiligheid. Zo ontstaat gaandeweg een totaalbeeld van de veiligheid bij het bedrijf. Na iedere inspectie bespreken de inspecteurs met het bedrijf de resultaten van de inspectie. Daarna maakt het inspectieteam een definitief rapport , inclusief eventuele maatregelen die het bedrijf moet nemen. Ook bevat dat rapport een samenvatting die leesbaar is voor geïnteresseerde buitenstaanders. Die samenvattingen vindt u op deze site.

Wat staat er in de openbare samenvattingen?

In de openbare samenvattingen staan de belangrijkste uitkomsten van de inspecties. Als er overtredingen zijn, worden die benoemd. Daarbij hanteren de inspecteurs drie categorieën, inclusief passende maatregelen (sancties):

  • categorie 1, zwaar. Een zwaar ongeval dreigt, het bedrijf moet de werkzaamheden staken. Herstarten mag pas als het bedrijf bij dat onderdeel waar de dreiging is gepaste (nood)maatregelen heeft genomen.
  • categorie 2, middelmatig. Geen acute dreiging, maar het veiligheidssysteem schiet tekort. Het bedrijf moet orde op zaken stellen, binnen een gepaste termijn.
  • categorie 3, licht. Nauwelijks dreiging, alleen kleine tekortkomingen die het bedrijf binnen een redelijke termijn moet verhelpen.

Iedere samenvatting eindigt met een conclusie

Iedere samenvatting eindigt met het eindoordeel van het inspectieteam, variërend van ‘geen overtredingen of afwijkingen geconstateerd' tot ‘direct actie nemen'. Maar nogmaals: iedere inspectie is een steekproef. Als uit een samenvatting blijkt dat inspecteurs niets verontrustends hebben gevonden, kunnen er toch gebreken zijn op onderwerpen die ze ditmaal niet onderzochten.

Europese richtlijnen

In enkele Europese richtlijnen staan eisen voor het informeren van burgers. Nationale overheden zijn verplicht om van ieder bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, bekend te maken wanneer de laatste routinematige inspectie is uitgevoerd. Ook moet de overheid aangeven waar burgers kunnen vinden wat die inspectie heeft opgeleverd (Seveso-richtlijn). Die informatie moet bovendien ‘transparant, begrijpelijk en toegankelijk' zijn (Aarhus-richtlijn).