Nalevingslijst

De nalevingslijst toont aantal en ernst van overtredingen bij Brzo-bedrijven die inspecteurs van het samenwerkingsprogramma BRZO+ hebben vastgesteld en opgenomen in de gemeenschappelijke inspectieruimte GIR2.0.

De overtredingen worden ingedeeld naar risico’s op een zwaar ongeval en escalatie van scenario’s in drie categorieën:

  • Categorie 1: Zwaar (onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval)
  • Categorie 2: Middelzwaar (geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval)
  • Categorie 3: Licht (zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval)

Actualiteit

In de nalevingslijst zijn de resultaten van het lopende en voorgaande jaar opgenomen. Elke maand wordt de lijst op deze website geactualiseerd. De basis vormt de actuele Brzo-bedrijvenlijst.

Openbare samenvattingen

Meer informatie over de naleving bij Brzo-bedrijven is te vinden in de openbare samenvattingen van Brzo-inspecties op deze website. Voordat een openbare samenvatting wordt gepubliceerd, wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de tekst van de samenvatting te geven. Dit kan een doorlooptijd van een aantal weken hebben. De nalevingslijst is daarmee actueler dan de openbare samenvattingen.

Optelling

De inspectieresultaten van een bedrijf kunnen een optelling zijn van meerdere inspecties. Naast de resultaten van aangekondigde inspecties worden ook de resultaten vermeld van onaangekondigde routinematige inspecties, niet routinematige inspecties en hercontroles.

Geen inspectie

Niet alle bedrijven worden elk jaar geïnspecteerd. Zogenaamde lagedrempelbedrijven hoeven driejaarlijks te worden geïnspecteerd. Ook kan het zijn dat een bedrijf geen risicovolle werkzaamheden meer uitvoert maar er nog wel een vergunning voor heeft. Het bedrijf wordt wel vermeld op de bedrijvenlijst en de nalevingslijst, maar er vindt er geen Brzo-inspectie meer plaats.

Verschil met monitor

De nalevingslijst heeft andere uitgangspunten dan de monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven. De monitor beschrijft trends bij Brzo-bedrijven over een bepaalde tijdsperiode.


Totstandkoming van de nalevingslijst

De nalevingslijst toont de inspectieresultaten bij de actieve Brzo-bedrijven zoals gepubliceerd in de openbare samenvattingen op de website BRZO+. In de openbare samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten van de Brzo-inspectie. De genoemde overtredingen worden volgens de landelijke handhavingstrategie BRZO+ ingedeeld in één van de drie categorieën inclusief passende maatregelen. In de nalevingslijst wordt onderscheid gemaakt in: cat1, cat2 en cat3 overtreding van het Brzo 2015  én een V als er geen overtredingen van het Brzo 2015 zijn geconstateerd. De resultaten zijn een optelsom van alle overtredingen in een kalenderjaar uit alle gepubliceerde samenvattingen per Brzo-bedrijf.