Nalevingslijst

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer toegezegd de nalevingslijst te publiceren. Basis voor deze lijst is de actuele Brzo-bedrijvenlijst.

De informatie op deze nalevingslijst komt uit de openbare samenvattingen die op deze website staan. De onderwerpen van inspectie zijn vermeld en wat het Brzo-inspectieteam heeft gezien. Naast goede naleving staan er ook afwijkingen en overtredingen in. Inspectieteams maken een indeling van overtredingen in de categorieën 1, 2 of 3. Die staan in een kolom op de lijst.

Actualiteit van de nalevingslijst

De nalevingslijst is voor het eerst gepubliceerd in 2017. In de lijst zijn de resultaten van het lopende jaar en voorgaande rapportagejaar opgenomen, voor zover ze al bekend zijn.

Minimaal 3 keer per jaar wordt de nalevingslijst met disclaimer op de website BRZO+ geactualiseerd.

Openbare samenvattingen

De informatie over de naleving komt uit de gepubliceerde openbare samenvattingen. Niet van alle Brzo-inspecties bij Brzo-bedrijven is een openbare samenvatting. Van aangekondigde routinematige Brzo-inspecties wordt altijd een openbare samenvatting gemaakt. In oktober 2018 is afgesproken dat ook van onaangekondigde Brzo-inspecties en hercontroles een openbare samenvatting komt. Er zijn regio's die meer samenvattingen hebben gepubliceerd van andersoortige inspecties. Deze zijn op verzoek dan ook gepubliceerd.

Hoe een samenvatting openbaar wordt gemaakt, is beschreven in een procedure. Het bedrijf wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de tekst van de samenvatting te geven. Daarna wordt de inspectiesamenvatting openbaar gemaakt via publicatie op deze website. Dit kan een doorlooptijd van een aantal weken hebben.

Actuele Brzo-bedrijven

Op de website staan ook samenvattingen van bedrijven die in het verleden onder het Brzo vielen en geïnspecteerd zijn. De nalevingslijst gaat uit van de meest actuele bedrijvenlijst. Bijvoorbeeld:

  • Een bedrijf is overgenomen door een ander bedrijf. Dan zijn de samenvattingen opgenomen onder het nieuwe bedrijf en staat er in de titel voorheen toegevoegd.
  • Een bedrijf is gestopt met Brzo-plichtige activiteiten.

Optelling resultaten per jaar

De inspectieresultaten van een bedrijf kunnen een optelling zijn van meerdere inspecties. Naast de resultaten van aangekondigde inspecties zullen de resultaten van andere inspecties worden vermeld. Dit zijn:

  • onaangekondigde routinematige inspecties
  • niet routinematige inspecties
  • hercontroles

De Brzo-regio's zijn vrij om te kiezen hoe ze deze gegevens verwerken in samenvattingen. In de meest minimale variant kan er per bedrijf jaarlijks samengevoegd worden en 1 samenvatting openbaar gemaakt worden.

Geen inspectie

Niet alle bedrijven zijn geïnspecteerd. Dat heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld zogenoemde lagedrempelbedrijven mogen driejaarlijks worden geïnspecteerd. Het komt ook voor dat een bedrijf in oprichting bezig is met vergunningverlening. Het staat daarmee wel op de actuele bedrijvenlijst maar is nog niet in werking.

Verschil met monitor

De nalevingslijst heeft andere uitgangspunten dan de monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven. De monitor beschrijft trends bij Brzo-bedrijven over tijdsperiode. De monitor is gebaseerd op de Gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR).


Totstandkoming van de nalevingslijst

De nalevingslijst toont de inspectieresultaten bij de actieve Brzo-bedrijven zoals gepubliceerd in de openbare samenvattingen op de website BRZO+. In de openbare samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten van de Brzo-inspectie. De genoemde overtredingen worden volgens de landelijke handhavingstrategie BRZO+ ingedeeld in één van de drie categorieën inclusief passende maatregelen. In de nalevingslijst wordt onderscheid gemaakt in: cat1, cat2 en cat3 overtreding van het Brzo 2015  én een V als er geen overtredingen van het Brzo 2015 zijn geconstateerd. De resultaten zijn een optelsom van alle overtredingen in een kalenderjaar uit alle gepubliceerde samenvattingen per Brzo-bedrijf.