Jaarverslag BRZO+

Vanaf 2022 brengt het samenwerkingsverband BRZO+ elk jaar een jaarverslag uit. Het jaarverslag is de doorontwikkeling van de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven die wij sinds 2011 elk jaar hebben uitgegeven.

Het jaarverslag beschrijft, net als de monitor, de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2022 zijn uitgevoerd en geeft daarmee een beeld hoe bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. Daarnaast geven we als samenwerkingsverband BRZO+ in het jaarverslag een uitgebreidere terugkoppeling van onze activiteiten dan voorheen.

Scope

Het jaarverslag richt zich op de in een kalenderjaar actieve Brzo-bedrijven die zijn geïnspecteerd op naleving van het Brzo 2015. Actief betekent dat het bedrijf Brzo-gerelateerde werkzaamheden verricht.

Bedrijven die in oprichting waren in afwachting van een vergunning of in de loop van het jaar gestopt zijn met de activiteiten, vallen buiten de scope van de jaarverslag. Ook worden er Brzo-bedrijven in het jaarverslag meegenomen die onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vallen. Over deze bedrijven rapporteert SodM ook apart in haar jaarverslag.

Steekproef

Een Brzo-inspectie betreft een steekproef. Het bedrijf wordt hierbij op specifieke onderdelen doorgelicht. Alle geconstateerde overtredingen bij deze inspectie worden in het inspectierapport opgenomen. De inspectierapporten geven de situatie weer op het moment van de inspectie en op de onderdelen die op dat moment zijn geïnspecteerd. De resultaten die uit de Brzo-inspectie volgen, geven een beeld van de veiligheidsbeheersing van een bedrijf op een bepaald onderdeel op dat moment.

Peildatum

Het jaarverslag is gebaseerd op gegevens zoals die in de landelijke online database, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte GIR2.0, staan geregistreerd.

Aan de hand van de inspectiegegevens in het kalenderjaar zoals deze op 1 maart van het opvolgende jaar beschikbaar waren in de GIR2.0, worden de inspectieresultaten en de overtredingen in kaart gebracht. De peildatum 1 maart is gekozen om ook de resultaten van de inspecties uitgevoerd in november en december en eventuele opvolging daarvan in het jaarverslag mee te kunnen nemen.


Jaarverslag BRZO+ 2022

Jaarverslag BRZO+ 2022