Scope, visie en ambitie BRZO+

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid. Doel is het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.

De figuur geeft deze scope weer waarbij de kolommen staan voor de taken van de samenwerkingspartners. In de balk staan de taken van de samenwerkingspartners waarover binnen BRZO+ afspraken worden gemaakt over versterkte samenwerking en uniforme uitvoering.

afbeelding

De samenwerking gaat over interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen. Het gaat over VTH-taken bij Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie. De tweede figuur geeft de overlap weer tussen deze twee categorieën. Er zijn 54 bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie die niet onder het Brzo 2015 vallen.

brzo bedrijven

De Scope van het samenwerkingsprogramma BRZO+is onder te verdelen in een aantal hoofdonderwerpen. Per hoofdonderwerp wordt aangegeven waarover afspraken in BRZO+ verband zijn of worden gemaakt. En voor welke bedrijven (Brzo of Brzo en IPPC categorie 4) de afspraken gelden.

Visie en ambitie

De ambitie van het  samenwerkingsverband BRZO+ is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu.

De samenwerkingspartners delen kennis en kunde met elkaar en geven één boodschap af aan de bedrijven. De partners verantwoorden zich hierover gezamenlijk.

De samenwerking is gericht op de continuïteit van de wettelijke uitvoeringstaken én anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.