Over BRZO+ samenwerking

In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsverband de naam BRZO+ verbonden.

Op deze website is informatie opgenomen over de werkwijze van BRZO+ en de resultaten van uitgevoerde Brzo-inspecties.

Legitimatie

De BRZO+ samenwerking wordt gelegitimeerd vanuit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). Het Brzo 2015 implementeert de Europese Seveso III richtlijn in Nederland. Het besluit integreert de regels voor arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en geldt voor ca. 400 risicovolle bedrijven in Nederland. Het besluit regelt ook de wijze waarop de overheid toezicht moet houden op de naleving van het Brzo 2015.

In Brzo 2015 artikel 4 staat:
- Dat het bevoegd gezag zorgdraagt voor coördinatie tussen de overheden in de uitvoering
- Dat overheden onderling onverwijld gegevens uitwisselen
- Dat elke uitoefening van bevoegdheden onderling wordt afgestemd

In Brzo 2015  artikel 13 staat:
- De toezichthouders samen inspecteren en zorgen voor een gezamenlijk inspectiesysteem

In de Nota van Toelichting bij Brzo 2015 wordt het BRZO+ samenwerkingsverband expliciet omschreven.

Doelstelling BRZO+ uit Nota van Toelichting: 
- De samenwerking bij de uitvoering van de Brzo-taken tussen de Brzo-omgevingsdiensten,  de veiligheidsregio’s en de Nederlandse Arbeidsinspectie te verbeteren
- Taakuitvoering zodanig verder te professionaliseren dat de drie toezichthouders integraal en gezamenlijk toezicht houden en, indien nodig, handhavingsacties uitvoeren die zijn afgestemd tussen de verschillende overheidsinstanties.