Kernboodschap BRZO+

Brzo-bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid voor medewerker en omgeving. Brzo-omgevingsdiensten, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheidsregio's houden gezamenlijk toezicht op naleving van de Brzo-wetgeving.

Brzo-bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval beperken.

Want door grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven, is de impact enorm als er iets mis gaat voor werknemers en omgeving. Brzo-bedrijven moeten zich daarom houden aan strenge wetgeving. Ze moeten exact weten hoeveel van welk type gevaarlijke stoffen ze in huis hebben, wat de effecten daarvan kunnen zijn (risico-inventarisatie) en welke maatregelen nodig zijn om de risico's te beheersen.

Hierop wordt toezicht gehouden en gehandhaafd door één - gezamenlijk- inspectieteam, waarin ieder eigen expertise inbrengt ten aanzien van specifieke wet- en regelgeving:

  • Brzo-omgevingsdiensten (in opdracht van bevoegd gezag: provincie), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Inspectie SZW, Arbeidsomstandighedenwet
  • Veiligheidsregio's, Wet veiligheidsregio's
  • Rijkswaterstaat of een waterschap is bij een inspectie betrokken als er kans is op verontreiniging van oppervlaktewater.