Nalevingslijst

Het publiceren van de nalevingslijst is een toezegging van de staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De informatie op deze nalevingslijst komt uit de openbare samenvattingen die op de website BRZO+ staan. De onderwerpen van inspectie zijn vermeld en wat het Brzo-inspectieteam heeft gezien. Naast goede naleving staan er ook overtredingen in. Inspectieteams maken een indeling van overtredingen in categorieën (1, 2 en/of 3) en staan in een kolom op de lijst.

Actualiteit van nalevingslijst

De nalevingslijst is voor het eerst gepubliceerd in 2017. In de lijst zijn de resultaten van het lopende jaar en voorgaande rapportagejaar opgenomen, voor zover ze al bekend zijn.

Minimaal drie keer per jaar wordt de nalevingslijst (inclusief disclaimer) op de website BRZO+ geactualiseerd.

Openbare samenvattingen

De informatie over de naleving komt uit de gepubliceerde openbare samenvattingen. Niet van alle Brzo-inspecties bij Brzo-bedrijven is een openbare samenvatting. Van aangekondigde Brzo-inspecties wordt altijd een openbare samenvatting gemaakt. In oktober 2018 is afgesproken dat ook van onaangekondigde Brzo-inspecties en hercontroles een openbare samenvatting komt. Er zijn regio's die meer samenvattingen hebben gepubliceerd van andersoortige inspecties. Deze zijn op verzoek dan ook gepubliceerd.

Hoe een samenvatting openbaar wordt gemaakt wordt beschreven in een procedure. Nadat het bedrijf heeft ingestemd met het openbaar maken van de inspectie samenvatting wordt het aangeboden ter publicatie. Dit kan een doorlooptijd van een aantal weken hebben.

Actuele Brzo-bedrijven

Op de website staan bedrijven die in het verleden onder het Brzo vielen en geïnspecteerd zijn. De nalevingslijst gaat uit van de meest actuele bedrijvenlijst. Bijvoorbeeld:

  • Een bedrijf is overgenomen door een ander bedrijf. Dan zijn de samenvattingen opgenomen onder het nieuwe bedrijf en staat er in de titel 'voorheen' toegevoegd.
  • Een bedrijf is gestopt met Brzo-plichtige activiteiten.

Optelling resultaten per jaar

De inspectieresultaten van een bedrijf kunnen een optelling zijn van meerdere inspecties. Naast de resultaten van aangekondigde inspecties zullen de resultaten van andere inspecties worden vermeld. Dit zijn:

  • onaangekondigde routinematige inspecties
  • niet routinematige inspecties
  • hercontroles

De Brzo-regio's zijn vrij om te kiezen hoe ze deze gegevens verwerken in samenvattingen. In de meest minimale variant kan er per bedrijf 'jaarlijks samengevoegd' worden en één samenvatting openbaar gemaakt worden.

Geen inspectie

Niet alle bedrijven zijn geïnspecteerd. Dat komt door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld zogenaamde lagedrempelbedrijven mogen driejaarlijks worden geïnspecteerd. Het komt ook voor dat een bedrijf in oprichting bezig is met vergunningverlening en daarmee wel op de actuele lijst staat maar nog niet in werking was. De basis is namelijk de meest actuele bedrijvenlijst.

Verschil met Monitor

De nalevingslijst heeft andere uitgangspunten dan de monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven. De monitor beschrijft trends bij Brzo-bedrijven over tijdsperiode. De monitor is gebaseerd op de Gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR).


Totstandkoming van de nalevingslijst

De nalevingslijst bevat de meest actuele bedrijvenlijst aangevuld met de inspectieresultaten opgenomen in de openbare samenvatting zoals deze gepubliceerd is vanaf 2017. Dit is een optelsom van alle overtredingen per Brzo-bedrijf in een kalenderjaar uit alle gepubliceerde samenvattingen.

De nalevingslijst toont de inspectieresultaten bij de actieve Brzo-bedrijven zoals gepubliceerd in de openbare samenvattingen op de website BRZO+. In de openbare samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten van de Brzo-inspectie. De genoemde overtredingen worden volgens de landelijke handhavingstrategie BRZO+ ingedeeld in één van de drie categorieën inclusief passende maatregelen. In de nalevingslijst wordt onderscheid gemaakt in: cat1, cat2 en cat3 overtreding van het Brzo 2015  én een V als er geen overtredingen van het Brzo 2015 zijn geconstateerd.