Bedrijvenlijst

Het BRZO+ programma richt zich op de verbetering van het toezicht op de risicovolle bedrijven. Dit zijn bedrijven die worden aangewezen door het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

In totaal zijn dit ongeveer 400 bedrijven in Nederland. Door deze bedrijven worden activiteiten uitgevoerd die risicovol zijn en waarvan de bedrijven moeten aantonen dat zij deze risico's beheersen. Hiervoor is een apart toezichtprogramma waaraan verschillende overheidsdiensten samenwerken. De resultaten van inspecties worden in een gezamenlijke inspectiedatabase verzameld, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR).

Bedrijvenlijst

Periodiek wordt een overzicht gemaakt van actieve Brzo-plichtige bedrijven die op een peildatum (begin van elke maand) in de GIR staan geregistreerd.

De bedrijvenlijst bevat naast actieve productielocaties ook Brzo-locaties waar geen Brzo-werkzaamheden worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn:

  • administratieve locaties (zoals hoofdkantoren van concerns)
  • locaties in oprichting (in afwachting van een vergunning)
  • locaties die recent gestopt zijn met Brzo-activiteiten, maar die volgens de vergunning nog steeds Brzo-activiteiten mogen uitvoeren

Per Brzo-locatie is te zien:

  • bedrijfsnaam en adresgegevens
  • lage- of hogedrempelbedrijf
  • inspectiepartners
  • adresgegevens (de genoemde adressen zijn bezoekadressen, voor de postadressen wordt verwezen naar de website van de individuele bedrijven)

Binnenkort wordt het overzicht aangevuld met de overtredingen per jaar per bedrijf. Dit is op basis van de reeds gepubliceerde ( en beschikbare) openbare samenvattingen van inspectierapporten van de Brzo-bedrijven.

Lage- of hogedrempelbedrijf

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie. De hogedrempelbedrijven zijn meer risicovol dan de lagedrempelbedrijven.

Inspectiepartners

De Brzo-inspectie wordt uitgevoerd door een inspectieteam, bestaande uit een aantal inspecteurs afkomstig van het Wabo bevoegd gezag (uitgevoerd door Brzo-omgevingsdiensten), Inspectie SZW of de veiligheidsregio. Het Wabo bevoegd gezag kan versterkt worden door een inspecteur van Rijkswaterstaat of de waterschappen als er risico's zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.