Monitor

Elk jaar wordt de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven gemaakt. Het samenwerkingsverband BRZO+ laat op basis van inspectieresultaten van het afgelopen jaar zien, hoe risicovolle bedrijven zich houden aan de regels van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo2015)

Reikwijdte en beperkingen monitor (Monitor jaarlijkse rapportage)

De monitor richt zich op de in een kalenderjaar actieve Brzo-bedrijven die op naleving van het Brzo 2015 zijn geïnspecteerd. Actief betekent dat dat er Brzo-gerelateerde werkzaamheden worden verricht door het bedrijf. Bedrijven die bijvoorbeeld in oprichting waren in afwachting van een vergunning of die in de loop van het jaar gestopt zijn met de activiteiten, vallen buiten de scope van deze monitor. Ook worden er Brzo-bedrijven in de monitor meegenomen die onder toezicht van SodM vallen. Over deze bedrijven rapporteert SodM ook apart in haar jaarverslag.

Een Brzo-inspectie betreft een steekproef en wordt het bedrijf op specifieke onderdelen doorgelicht. Alle geconstateerde overtredingen bij deze inspectie worden in het inspectierapport opgenomen. De inspectierapporten geven de situatie weer op het moment van de inspectie en op díe onderdelen die op dat moment geïnspecteerd zijn. De resultaten die uit de Brzo-inspectie volgen geven een beeld van de veiligheidsbeheersing van een bedrijf op een bepaald onderdeel op dat moment.

De monitor is gebaseerd op gegevens zoals die in de landelijke online inspectiedatabase Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) zijn geregistreerd. Aan de hand van de inspectiegegevens in het kalenderjaar zoals deze op 1 maart van het opvolgende jaar beschikbaar waren in de GIR, worden de inspectieresultaten en de overtredingen in kaart gebracht. De peildatum 1 maart is gekozen om ook de resultaten van de inspecties uitgevoerd in november en december en eventuele opvolging daarvan in de monitor mee te kunnen nemen.