Nieuws

Home > Nieuws op homepage

Nieuws

Inhoud pagina: Nieuws

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
Periode
6 juni 2017

Voor de implementatie van de PGS29 maatregelen zijn of worden in bestaande omgevingsvergunningen minimaal alle noodzakelijk geachte maatregelen opgenomen om urgente risico’s voor de omgeving te voorkomen en/of te beheersen. Ter beheersing van de risico’s voor werknemers dienen bedrijven op grond van de Arbowet- en regelgeving maatregelen te treffen; hierop houdt Inspectie SZW toezicht.

5 april 2017

De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het programma BRZO+ veel opgeleverd. Er zijn concrete producten en eenduidige werkwijzen tot stand gekomen, zoals de handhavingsstrategie en de gemeenschappelijke inspectieruimte. In de komende periode wordt de aandacht meer verlegd naar strategische ontwikkelingen en een gezamenlijke uitvoering.

22 maart 2017

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, bedoeld als bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Inmiddels worden de gevolgen voor Brzo-bedrijven duidelijker. Een aantal daarvan lichten we in dit artikel uit.

22 maart 2017

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) stelt een aantal nieuwe eisen aan het veiligheidsrapport van de zogeheten hogedrempelinrichtingen (zie kader). Deze inrichtingen moesten voor 1 juni 2016 een nieuw veiligheidsrapport of aanvullende stukken indienen. Zowel voor de betrokken bedrijven als voor de inspectiediensten heeft deze verplichting een grote impact. Om de beoordeling van de rapporten te coördineren riep het  BRZO+ een projectgroep in het leven. Ruud Peeters, werkzaam bij de Omgevingsdienst Haaglanden, was op dat moment projectleider: ‘Samenwerken gaat niet altijd vanzelf.’