Innovatiekansen bij verouderde ontwerpen

BRZO+ heeft onderzoek gedaan naar innovatiekansen in relatie met verouderde ontwerpen bij Brzo-bedrijven. Eind 2022 is hiervoor bij de bedrijven een nulmeting uitgevoerd via een online enquête. De resultaten zijn verwerkt en met conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in het BRZO+-rapport: 'Innovatie bij verouderde ontwerpen'.

De nulmeting is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven rond innovatie in het algemeen en meer specifiek in relatie tot verouderde installaties.

Resultaten

De online vragenlijst is door 127 respondenten ingevuld die 192 Brzo-bedrijven vertegenwoordigen. Begin dit jaar zijn de antwoorden op de vragen door Royal HaskoningDHV verwerkt. Samen met de begeleidingscommissie van BRZO+ zijn de resultaten geanalyseerd en met conclusies en aanbevelingen in een rapport opgeleverd.

In het rapport wordt ook uiteengezet welke juridische en niet-juridische mogelijkheden worden gezien voor de partners in het samenwerkingsprogramma BRZO+ om te sturen op innovatie via vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Inspectiemethodiek

BRZO+ gaat onderzoeken hoe de aandachtspunten die uit de nulmeting zijn gekomen en die aansluiten bij de wettelijke rol van de Brzo-toezichthouders, kunnen worden opgenomen in de LBR-inspectiemethodiek.

Brancheverenigingen

BRZO+ is van plan om in het najaar van 2023 de brancheverenigingen uit te nodigen voor een actief gesprek over de resultaten van de nulmeting en in afstemming met de brancheverenigingen een webinar te organiseren.

Aanleiding

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot vier voorvallen plaats: drie ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn.

De Onderzoeksraad stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is waardoor de voorvallen op Chemelot hebben plaats gevonden. De Onderzoeksraad geeft in zijn rapport de volgende aanbeveling aan BRZO+: Bevorder dat toezichthouders in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde ontwerpen van installaties.

Documentatie