Monitor Brzo-bedrijven 2021 naar Tweede Kamer

Bureau BRZO+ heeft in mei de 'Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021' aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor is in december als onderdeel van de Staat van de Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze 11e monitor beschrijft de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2021 zijn uitgevoerd en geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. De monitor is als onderdeel van de Staat van de Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het aantal Brzo-bedrijven zonder overtredingen nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2020. Bij 40% van de bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd (2020: 38%).

Er zijn in totaal 752 overtredingen vastgesteld. In 2020 was dit 761. Er is een afname te zien in de categorie van lichte overtredingen (van 580 naar 523) en een toename in de categorieën middelzwaar (van 178 naar 220) en zware overtredingen (van 3 naar 9). Bij middelzware overtredingen is geen sprake van onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. Bij zware overtredingen is dit wel het geval.

De toename van het aantal middelzware en zware overtredingen wil niet per se zeggen dat de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven is verslechterd. Het neemt meerdere jaren in beslag om het gehele veiligheidsbeheerssysteem (VBS) bij deze bedrijven te beoordelen. Het kan zijn dat dit jaar specifieke VBS-elementen of installatieonderdelen onderzocht zijn, die nadere aandacht vragen van de bedrijven. Dat is dan terug te zien in de inspectieresultaten.

De 9 zware overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van de inspectieonderwerpen Controle op de exploitatie, Maatregelen, Explosieveiligheid en Veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Bij deze overtredingen is direct ingegrepen waarmee het onmiddellijke gevaar werd weggenomen.

Meer informatie

Op de pagina Monitor vindt u de volledige rapportage en de verkorte versie 'In vogelvlucht'.