ILT maakt onherroepelijke handhavingsbesluiten actief openbaar

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een pilot gestart waarbij onherroepelijke handhavingsbesluiten bij Brzo-bedrijven actief openbaar worden gemaakt.

De ILT wil transparant zijn over haar inspectieresultaten. Op basis van het rapport ‘Handhaven in het duister’ heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de toezegging gedaan om de haalbaarheid te onderzoeken van het actief openbaar maken van inspectieresultaten.

Pilot

Als vervolg op een in 2022 uitgevoerde korte verkenning naar mogelijkheden en consequenties is de ILT een pilot gestart om onherroepelijke handhavingsbesluiten bij Brzo-risicobedrijven actief openbaar te maken.

Wet open overheid

Op grond van de Wet open overheid geldt op termijn een verplichting om bepaalde categorieën van individuele besluiten actief openbaar te maken. Het gaat daarbij ook om handhavingsbesluiten die betrekking hebben op milieu-informatie.
Vooruitlopend hierop voert de ILT de pilot uit. De pilot betreft het actief openbaar maken van de onherroepelijke handhavingsbesluiten van 1e-lijnsactiviteiten van het ILT-toezicht op de naleving van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen bij Brzo-bedrijven.

Omgevingsdiensten

De ILT heeft voor het onderwerp risicobedrijven gekozen omdat ook de Brzo-omgevingsdiensten te kennen hebben gegeven in 2023 handhavingsbesluiten te gaan publiceren. DCMR Milieudienst Rijnmond maakt al langer handhavingsbesluiten openbaar.