Jaarverslag BRZO+ 2022 naar Tweede Kamer

Het samenwerkingsverband BRZO+ heeft het Jaarverslag BRZO+ 2022 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dit jaarverslag is de doorontwikkeling van de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven die wij sinds 2011 elk jaar hebben uitgegeven.

Het jaarverslag beschrijft, net als de monitor, de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2022 zijn uitgevoerd en geeft daarmee een beeld hoe bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. Daarnaast geven we als samenwerkingsverband BRZO+ in het jaarverslag een uitgebreidere terugkoppeling van onze activiteiten dan voorheen.

Staat van de Veiligheid

Het Jaarverslag BRZO+ 2022 is onderdeel van de Staat van de Veiligheid die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

LBR en GIR2.0

In 2022 is een nieuwe landelijke inspectiemethodiek ingevoerd die in gezamenlijkheid door betrokken Brzo-inspectiediensten is ontwikkeld: de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Met deze nieuwe methodiek wordt nog scherper een integraal beeld gecreëerd van de veiligheid bij de Brzo-inrichtingen. Doordat de gezamenlijke inspectiemethodiek ondersteund wordt door een nieuwe, moderne ICT-applicatie, de Gemeenschappelijke Inspectieruimte GIR 2.0, is het mogelijk verzamelde data beter te duiden. De komende jaren zal deze ontwikkeling steeds verder leiden tot informatiegestuurd inspecteren.

Resultaten

De resultaten van Brzo-inspecties met de LBR en de GIR2.0 geven ons nu al meer inzicht dan voorheen. De algemene conclusies die we kunnen trekken naar aanleiding van de verzamelde gegevens zijn:

  • De Brzo-inspectiediensten voldoen aan de kwantitatieve prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn.
  • Het aantal middelgrote (categorie 2) en zware (categorie 1) overtredingen is in 2022 niet significant veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.
  • Er zijn regionale verschillen zichtbaar in de handhaving. De redenen hiervoor zullen verder uitgezocht worden.
  • In de opvolging van regelgeving zijn tussen de branches duidelijke verschillen aanwezig. Hiernaar zal nader onderzoek plaatsvinden en gesprekken worden gevoerd met de branches.
  • Een beperkt aantal Brzo-bedrijven is in 2022 door de samenwerkende inspectiediensten aangemerkt als zogenaamde zorgbedrijven en opgenomen in dit jaarverslag. Deze bedrijven vragen extra aandacht van de toezichthoudende instanties. De Brzo-inspectiediensten plegen extra inzet met juridische en niet-juridische instrumenten om deze zorgbedrijven te bewegen de geconstateerde tekortkomingen of risico’s op te lossen.
    Voor nadere informatie over een specifiek bedrijf kan contact worden opgenomen met de betrokken omgevingsdienst.

Meer informatie

Hier vindt u de volledige Jaarrapportage BRZO+ 2022.