Toezichtmethodiek

Per 1 januari 2022 heeft BRZO+ een nieuwe toezichtmethodiek in gebruik genomen: de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Doel van de LBR is het toezicht op risicovolle bedrijven landelijk uniform, integraal en risicogestuurd uit te voeren.

Om dit mogelijk te maken, is er een landelijke basisbibliotheek van aandachtspunten, inspectieonderwerpen en inspectiegidsen. Het onderhoud van deze bibliotheek ligt bij de werkgroep LBR.

De LBR is gebaseerd op 3 pijlers:

  • beoordeling van het preventiebeleid (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Seveso-inrichtingen (Systeem)
  • beoordeling van de stand en staat van de techniek (Techniek)
  • inschatting van de veiligheidscultuur (Cultuur) bij de exploitatie van de Seveso-inrichting

BRZO+ heeft bij de ontwikkeling van de LBR de wens geuit om meer aandacht aan de daadwerkelijke toepassing van het preventiebeleid te wijden dan aan de beschrijving in het veiligheidsbeheerssysteem. Bij de ontwikkeling van de methodiek is hier invulling aan gegeven.

Met de LBR-methodiek wordt 1 activiteit, proces of installatie geïnspecteerd op de aspecten van zowel systeem als techniek. De kracht van de inspectie zit in de combinatie van beide invalshoeken.

Tijdens de inspectie wordt een inspectieonderwerp bekeken vanuit de 3 pijlers:

Systeem

Deze invalshoek gaat over de beoordeling of het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem voldoen aan de voorschriften die zijn genoemd in de artikelen 4.10 en 4.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Techniek

Met de pijler techniek wordt beoordeeld of artikel 4.9 van het Bal wordt nageleefd. Bij de beoordeling gaat het erom dat:

  • alle maatregelen zijn getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan voor de gezondheid en het milieu te beperken
  • de getroffen technische en organisatorische maatregelen zijn uitgevoerd en worden onderhouden.

Cultuur

De 3e pijler van het LBR is de inschatting van de veiligheidscultuur. Hiervoor is een inschattingsinstrument ontwikkeld in opdracht van BRZO+ om de veiligheidscultuur meer objectief te kunnen meten. Bij het inschattingsinstrument beantwoordt het inspectieteam vragen over onderwerpen die een relatie hebben met cultuur.