Monitor Brzo-bedrijven 2019 naar Tweede Kamer

Bureau BRZO+ heeft onlangs de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019’ aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen in 2019 hebben nageleefd.

Deze negende monitor beschrijft de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2019 zijn uitgevoerd en geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. De monitor is begin juli als onderdeel van de Staat van de Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het aantal bedrijven met overtredingen is toegenomen met 10% ten opzichte van 2018. Bij 33% van de bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd. Er zijn in totaal 813 overtredingen vastgesteld. Ten opzichte van 2018 is dat aantal gestegen (dit was 755).

Het aantal lichte overtredingen is in totaliteit en naar verhouding afgenomen. Lichte overtredingen vormen 72% van alle geconstateerde overtredingen. Het aantal middelzware en zware overtredingen is in 2019 toegenomen. Er zijn acht zware overtredingen geconstateerd in vergelijking met één overtreding in 2018 en twee overtredingen in 2017. Toezichthouders van het BRZO+ samenwerkingsverband hebben de geconstateerde gevaarlijke situaties direct laten beëindigen. In zeven van de acht gevallen betrof het overtredingen op het gebied van explosieveiligheid (ATEX).

Veiligheidssituatie

De toename van overtredingen in 2019 wil niet per se zeggen dat de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven is verslechterd. Door betere risicosturing en een meer thematische aanpak controleren de toezichthouders gerichter en diepgaander. Ook zijn in lijn met het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid meer op fysieke maatregelen gerichte (thema) inspecties uitgevoerd. Dit leidt ook tot het constateren van meer afzonderlijke overtredingen dan wanneer voornamelijk op het veiligheidsbeheersysteem wordt gecontroleerd.

Vooral op het thema ageing en het onderwerp explosieveiligheid is een toename te zien van het aantal geconstateerde middelzware en zware overtredingen. Het niet naleven van de regels voor explosieveiligheid en het niet goed opereren van verouderde installaties, vergroten de risico’s op het ontstaan van een zwaar ongeval.

Ageing en explosieveiligheid

De inspectieresultaten van 2019 onderstrepen het belang van blijvend extra aandacht vanuit de bedrijven voor ageingaspecten en duurzaam assetmanagement, zoals dat ook door de chemische industrie wordt ontwikkeld en gepromoot.
Ageing blijft  de komende jaren een aandachtspunt bij de Brzo-inspecties.

De inspectieresultaten geven verder een indicatie dat bedrijven de veiligheidsmaatregelen binnen explosieve zones serieuzer moeten nemen. In 2019 hebben we hier incidenteel naar gekeken tijdens de Brzo-inspecties. In 2020 zal Inspectie SZW hier door middel van thema-inspecties extra aandacht aan besteden.

Meer informatie

Op deze pagina op onze website vindt u de volledige rapportage, de verkorte versie In vogelvlucht en de brief aan de staatsecretaris.