Convenant Brzo ondertekend

Alle overheidspartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo), hebben vastgelegd dat zij zich nog meer gaan inzetten om de doelen van het Brzo te realiseren en intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Op 23 november 2021 is het Convenant Brzo gepubliceerd in de Staatscourant.

Samenwerking

De samenwerking is essentieel voor de goede uitvoering van toezicht en handhaving. Door het integrale karakter van het Brzo zijn bij de uitvoering meerdere partijen betrokken op rijks- en decentraal niveau. Met de ondertekening van dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd en kunnen deze niet meer als vrijblijvend worden gezien.

Robuuste basis

Het convenant is het startpunt voor een verdere samenwerking om aan de gezamenlijke doelen te werken en te zorgen dat Brzo-bedrijven de veiligheid en gezondheid van werknemers en omwonenden niet in gevaar brengen.
Dat geeft een robuuste basis voor de komende jaren, waarin we met alle partijen in gelijkwaardigheid samenwerken aan het gezamenlijke doel van een veilige en gezonde werk- en leefomgeving.