Project Ageing 2019

Binnen het BRZO+-project Ageing is in 2019, net als in 2017,  extra aandacht besteed aan het thema ageing bij Brzo-inspecties. Er zijn thema-inspecties uitgevoerd op de verouderingsonderwerpen: vermoeiing, passieve brandbeveiliging en drukapparatuur voorheen zorgplicht. De werkgroep heeft de resultaten verwerkt in een rapportage.

In 2019 zijn in totaal 381 van de 405 Brzo-bedrijven in Nederland geïnspecteerd. Bij 287 bedrijven is een inspectie uitgevoerd op 1 of meer ageing-thema’s. Waar mogelijk heeft het inspectieteam 1 installatie of onderdeel van het bedrijf uitgekozen om te inspecteren op de verschillende ageing-thema’s. Bij ruim een derde van de bedrijven zijn door de inspecteurs 1 of meerdere overtredingen geconstateerd.

De meeste Brzo-bedrijven besteden aandacht aan het onderwerp ageing, maar er zijn wel tekortkomingen. De inventarisatie van voor ageing gevoelige apparatuur is bijvoorbeeld niet altijd voldoende.

Resultaten

Vermoeiing

Uit de inspecties op het onderwerp vermoeiing is duidelijk geworden dat degradatie door vermoeiing plaatsvindt bij elke leeftijd van een installatie en dat de degradatie niet direct gerelateerd is aan de ouderdom. Het onderwerp ageing blijft dus relevant voor alle installaties, ongeacht de leeftijd. Bij 26 bedrijven zijn overtredingen geconstateerd.

Passieve brandbeveiliging

De thema-inspectie op het onderwerp passieve brandbeveiliging heeft ervoor gezorgd dat dit onderwerp actief onder de aandacht is gekomen van de Brzo-bedrijven en de samenwerkende Brzo–inspecteurs. Zo wordt bijgedragen aan de verhoging van de industriële veiligheid. Bij 41 bedrijven zijn 47 overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen waren op het gebied van inspectie en onderhoud en de afwezigheid van passieve brandbeveiliging.

Drukapparatuur

Bij ongeveer een derde van de bedrijven die zijn geïnspecteerd op het onderwerp drukapparatuur voorheen zorgplicht, is geconstateerd dat men zich onvoldoende had ingespannen om te inventariseren welk keuringsregime geldt voor de drukapparatuur. Ernstige misstanden zijn niet aangetroffen, maar uit de resultaten blijkt wel dat meer aandacht nodig is voor de regelgeving op drukapparatuur. Bij 59 bedrijven werd een overtreding geconstateerd.

Bewustwording

Naast 531 beoordelingen in de GIR (gemeenschappelijke inspectieruimte) en 143 overtredingen, leverde dit project inzicht en bewustwording op bij bedrijven en inspecteurs over de verschillende ageing-thema’s. Hiermee heeft BRZO+ een bijdrage geleverd aan het verhogen van de veiligheid bij deze bedrijven. 1 van de conclusies van de werkgroep is dat het goed zou zijn als er de komende jaren aandacht blijft voor ageing-thema’s.

De kennisdocumenten, instructies en evaluatiepunten van de Ageing-projecten uit 2017 en 2019 worden meegenomen in volgende BRZO+-projecten. Waaronder de Landelijke Benadering Risicobedrijven. Binnen dit project wordt een nieuwe inspectiemethodiek ontwikkeld. Zo wordt geborgd dat ook in de komende tijd op ageing-aspecten kan worden geïnspecteerd.

Bekijk de rapportage Resultaten project Ageing 2019 (pdf, 3.3 MB).