Seveso-richtlijn

De hierop uitgewerkte Europese Richtlijn, ook Seveso-richtlijn genoemd, stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf onderworpen is aan de voorschriften inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

De Seveso-richtlijn richt zich op het beheersen van de risico’s op en de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt aan de ene kant door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Aan de ander kant door de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken.

In de jaren negentig werd duidelijk dat de uitgangspunten van de Seveso-richtlijn verouderd waren. De reikwijdte was te beperkt en bovendien sloot de richtlijn niet aan op moderne vormen van risicobeheersing. Als gevolg hiervan heeft de Raad van de Europese Unie de Seveso II-richtlijn vastgesteld, die begin 1997 voor alle lidstaten van kracht is geworden.

Een belangrijk verschil tussen de eerste Seveso-richtlijn en de Seveso II-richtlijn is dat in de laatste meer aandacht is voor het beheersen van risico’s. Niet alleen door technische maar ook door organisatorische maatregelen. Daarnaast heeft het milieu een centralere plek gekregen en is er in de richtlijn meer aandacht gekomen voor eventuele risico’s voor het oppervlaktewater. Er zijn aanvullende eisen opgenomen die betrekking hebben op veiligheidssystemen, noodplannen, ruimtelijke ordening en de versterking van inspectie- en voorlichtingsvoorschriften.

Op 1 juni 2015 is de Seveso III-richtlijn in werking getreden, ter vervanging van de Seveso II-richtlijn. In de Seveso III-richtlijn, zijn onder meer de aanpassingen door het van kracht worden van de Europese CLP verordening voor het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels verwerkt.

Om de Seveso III-richtlijn ten uitvoer te leggen, is het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99) ingetrokken en vervangen door het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Een Seveso-bedrijf, in Nederland Brzo-bedrijf genoemd, is een bedrijf dat activiteiten ontwikkelt op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

Lees verder over de Implementatie in Nederlandse regelgeving.

Seveso III-richtlijn: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.