Implementatie in Nederlandse regelgeving

De Seveso III-richtlijn laat het aan de lidstaten van de EU over om de taken die uit de richtlijn voortvloeien toe te delen aan de nationale verantwoordelijkheidsstructuren. Seveso is in Nederland geïmplementeerd in de volgende wetten en besluiten:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet),
  • Wet milieubeheer (Wm),
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Wet veiligheidsregio's
  • Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)
  • Besluit informatie inzake rampen en crises
  • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

De juridische grondslag voor handhaving van het Brzo 2015 is dan ook in samenhang met deze andere wetten en besluiten.

De uitvoering van het Brzo 2015 richt zich op de werkvelden milieu (inclusief externe veiligheid), arbeidsveiligheid en rampenbestrijding. Daarnaast is er een relatie met het werkveld ruimtelijke ordening. Van de middelen die bij de uitvoering ter beschikking staan, wordt in de figuur hieronder de samenhang weergegeven.

figuur21iuitvoeringsmiddelenbrzo

Samenhang van de middelen voor de uitvoering van het Brzo 2015