Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's regelt de taken van de brandweer ten aanzien van de voorbereiding op en het bestrijden of beperken van rampen en zware ongevallen. In de Wet veiligheidsregio's is geregeld dat het bestuur van de veiligheidsregio aan te wijzen bedrijven kunnen verplichten te beschikken over een adequate bedrijfsbrandweer. Deze bevoegdheid is nader uitgewerkt in het Besluit veiligheidsregio's.

Voor de samenwerking bij het toezicht in Brzo-bedrijven is met name artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's van belang. Dit artikel bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd is tot aanwijzing van bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven.