Rampbestrijdingsplannen

Het maken van rampbestrijdingsplannen wordt in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden. Het maken van een rampbestrijdingsplan geldt op basis van artikel 6.1.1. van het Besluit veiligheidsregio’s alleen voor VR-plichtige bedrijven (art.8 Brzo-inrichtingen). Nederland is dit verplicht op grond van internationale richtlijnen (respectievelijk de SEVESO-richtlijn en luchtvaartrichtlijnen). Verder wordt de beslissing over het wel of niet opstellen van een rampenbestrijdingsplan voor een in de regio aanwezig risico-object overgelaten aan het bestuur van de Veiligheidsregio. In een rampbestrijdingsplan worden de te nemen maatregelen en coördinerende afspraken weergegeven, specifiek gericht op (de omgeving van) een bepaald risico-object. Het rampbestrijdingsplan gaat uit van duidelijke en hanteerbare personeelsinstructies, draaiboeken die bij veel rampsituaties toegepast kunnen worden en overzichtelijke checklisten. Het ingediende VR of onderdelen daarvan vormen de basis van een rampbestrijdingsplan.