Bedrijfsbrandweer

Op grond van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) kan het bestuur van de veiligheidsregio een inrichting die in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) bevat regels over de aanwijzing van inrichtingen, die in geval van een brand of ongeval een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. Het bestuur van de veiligheidsregio kan in de aanwijzing als inrichting die over bedrijfsbrandweer moet beschikken eisen stellen aan de samenstelling van het personeel van de bedrijfsbrandweer. Het Besluit personeel veiligheidsregio's legt de functies die gelden voor de bedrijfsbrandweer vast.

Op basis van art. 7.3, lid 5 van het Besluit veiligheidsregio’s kunnen eisen worden gesteld:

 1. de geoefendheid en de samenstelling van de bedrijfsbrandweer waarbij de functies genoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s, kunnen worden aangewezen;
 2. de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen;
 3. het blusmaterieel;
 4. de beschermende middelen;
 5. de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
 6. de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer.

De volgende categorieën van bedrijven komen in aanmerking voor een aanwijzing:

 • Brzo-bedrijven;
 • ARIE-bedrijven voor zover het betreft:
  • bedrijven die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van in die afdeling genoemde stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;
  • spoorwegemplacementen voor zover zij geen onderdeel zijn van een bedrijf waarop het Brzo 1999 van toepassing is;
 • een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt of splijtstoffen kunnen worden bewerkt.