Rampenbestrijding

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) is begin 2010 aangenomen en is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De nieuwe wet vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). In de wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen, welke taken het bestuur van een veiligheidsregio heeft en wat de minimumeisen zijn voor hulpverleners als de regionale brandweer en geneeskundige diensten en het materieel dat ze gebruiken.

Elke veiligheidsregio heeft een regionale brandweerorganisatie. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de advisering aan de gemeente over de preventieve componenten. Ten aanzien van de gezamenlijke Brzo-taken is de Wvr vooral van belang vanwege de verplichte informatieverschaffing en het onderzoek bij rampen en zware ongevallen.

Het Besluit veiligheidsregio's stelt nadere regels aan de veiligheidsregio's en de brandweer. Zo zijn er afspraken gemaakt over de zogeheten opkomsttijden van de brandweer; de tijd die de brandweer nodig heeft om na een melding op de plek van een incident te arriveren.

Voor alle functies in de veiligheidsregio zijn de kerntaken en minimumeisen vastgesteld. Zowel voor regionale brandweer, de geneeskundige diensten en een aantal multidisciplinaire functies.

De regels over het personeel zijn bedoeld om de kwaliteit van de functies binnen de veiligheidsregio landelijk te garanderen. In het Besluit personeel veiligheidsregio's (artikel 2) is vastgelegd dat de minister regels stelt voor de functies bij de brandweer, binnen de GHOR en binnen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De functies zijn uitgewerkt in de Regeling personeel veiligheidsregio's.