Wet milieubeheer (Wm)

Naast de Wabo kent de Wet milieubeheer (Wm) nog enkele instrumenten die kunnen worden ingezet om het milieu te beschermen, zoals algemene regels en plannen. Bedrijven vallen onder algemene milieuregels (het Activiteitenbesluit), tenzij ze (zoals bedrijven die onder het het Besluit risico's zware ongevallen 1999 vallen) in het Besluit omgevingsrecht (BOR) als vergunningplichtig worden aangewezen. In dat geval vallen zij slechts deels onder de algemene regels en geldt daarnaast de omgevingsvergunning. IPPC-bedrijven zijn altijd geheel vergunningplichtig.

De Wm, maatregelen in bijzondere omstandigheden (hoofdstuk 17), regelt onder meer welke gegevens de drijver van een Brzo-bedrijf aan het bevoegd gezag moet overleggen in geval van een (zwaar) ongeval. Het gaat daarbij om:

  • de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  • de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
  • de gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
  • de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  • de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Daarnaast worden in de Wm de openbaarheid van milieuinformatie (hoofdstuk 19) behandeld.