Besluit omgevingsrecht

In het Besluit omgevingsrecht (BOR) zijn de vergunningplichtige categorieën van bedrijven benoemd naar bevoegd gezag. In beginsel zijn de burgemeester en wethouders het bg Wabo, maar voor specifieke bedrijven en situaties zijn de Gedeputeerde Staten of de minister bevoegd gezag.

Daarnaast is in de Ministeriele Regeling omgevingsrecht (MOR) vastgelegd welke informatie bij een vergunningaanvraag milieubeheer vereist is. Het veiligheidsrapport (VR) is daarbij een van de vereisten voor VR-plichtige bedrijven. In de MOR zijn bovendien bepalingen opgenomen ten aanzien van de onderlinge afstemming. Specifiek voor het Brzo 1999 gaat het om het informeren van andere bestuursorganen (inclusief buurlanden bij grensoverschrijdende risicocontouren) over de risico’s en over het veiligheidsrapport.