Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het besluit implementeert een deel van Seveso II en verplicht gemeenten en provincies risicovolle situaties van bedrijven ten opzichte van kwetsbare bestemmingen voor 2010 te saneren als het plaatsgebonden risico hoger is dan 10-6 jaar. Het betreft hier vooral aspecten bij de verlening van de milieuvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van vrijstelling van een geldend bestemmingsplan.

In het Bevi worden categorieën van bedrijven genoemd (artikel 2) waarvoor de risicoafstanden benoemd moeten worden, mede in het kader van de ruimtelijke ordening. Brzo-bedrijven behoren tot één van deze categorieën. Voor de uitvoering van het Bevi is de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) vastgesteld. In het Revi zijn de risicoafstanden en de wijze van berekening nader uitgewerkt.

Meer informatie over het Bevi en het Revi is te vinden op de website van Infomil.