Milieu

In de milieuregelgeving zijn er diverse wetten en besluiten die samenhangen met het voorkomen van zware ongevallen. Op de volgende pagina's worden de onderstaande wetten en besluiten kort toegelicht:

  • Wet milieubeheer (Wm);
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
  • Waterwet.