ARIE-regeling

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE (pdf, 110 kB)) uitvoeren. Gericht op het voorkomen van zware ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen (hoofdstuk 2, afdeling 2, Arbobesluit).

ARIE in plaats van AVR

Deze zogenaamde ARIE-regeling is in de plaats van de AVR-regeling (AVR = Arbeidsveiligheidsrapportage) gekomen die naast het Brzo 1999 voor een bepaalde categorie van bedrijven van kracht was.

Bedrijven kunnen vanwege de aanwezige soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen naast Brzo-bedrijf, ook ARIE-bedrijf zijn. De ARIE is verplicht voor de volgende categorieën van bedrijven (en geldt ook voor een zelfstandig werkende die een bedrijf als genoemd exploiteert):

  • bedrijven die al waren aangewezen of (hadden) moeten worden aangewezen in het kader van de AVR;
  • bedrijven die behoren tot de zogenaamde vervoersgebonden bedrijven (artikel 2.3a, Arbobesluit) en die een omgevingsvergunning voor een milieu-inrichting met gevaarlijke stoffen hebben;
  • ARIE-bedrijven die ook op grond van het Brzo 1999 tot de groep van PBZO-bedrijven behoren.

Niet van toepassing

De ARIE-regeling is niet van toepassing op:

  • bedrijven die tot de groep van VR-bedrijven behoren, met uitzondering van artikel 2.5f, gericht op het informeren van naburige bedrijven over risico’s op zware ongevallen;
  • bedrijven waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, categorie A en B-inrichtingen