Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is van toepassing op eenieder die in Nederland arbeid verricht. De Arbowet geeft regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden zoals de veiligheid en gezondheid van medewerkers in relatie tot de verrichte arbeid. De Arbowet is een kaderwet waarin doelstellingen zijn neergelegd. De nadere uitwerking van deze doelstellingen is gegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Binnen de Arbowet is de werkgever de eerstverantwoordelijke voor de zorg voor veiligheid en gezondheid binnen zijn bedrijf, maar ook de werknemers worden in de Arbowet, via het beginsel van samenwerking, actief betrokken bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Een belangrijke doelbepaling van de Arbowet is dat ieder bedrijf een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) opstelt, die de basis voor het te voeren Arbobeleid vormt. Een specifieke aanpak met betrekking tot het voorkomen van zware ongevallen dient dus ook aan deze RIE verbonden te zijn. Artikel 6 van de Arbowet regelt de koppeling van het Brzo 1999 aan deze wet.