Regeling Risico's Zware Ongevallen (RRZO)

In de Regeling risico´s zware ongevallen (Rrzo) 1999 zijn bepaalde onderdelen uit het Brzo 1999 verder uitgewerkt. Het gaat dan om specifieke bepalingen (bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de inhoud van de melding van een zwaar ongeval) en de inhoud van de lijst van gevaarlijke stoffen.


In het Rrzo 1999 zijn aanwijzingen gegeven waarmee een Brzo-bedrijf (PBZO en VR) invulling kan geven aan de eisen vanuit het Brzo 1999 met betrekking tot:

  • criteria waarmee de risico’s worden bepaald;
  • aanwijzing van installaties die relevant zijn (subselectiemethodiek) voor externe veiligheid (kwantitatieve risicoanalyse (QRA));
  • aard en omvang van de risico’s;
  • samenhang tussen het beleid en het veiligheidsbeheerssysteem (de 7 VBS-elementen);
  • samenhang tussen de risico’s en de getroffen maatregelen;
  • de informatie die aan het bevoegd gezag verstrekt moet kunnen worden (stoffenlijst, VR en intern noodplan).