Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Bedrijven die op grond van de Seveso-richtlijn als Brzo-bedrijf aangemerkt worden, zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen binnen de eigen organisatie. De overheidsinstanties zien toe op de naleving van regels en nemen maatregelen om adequaat te kunnen optreden bij rampen en zware ongevallen. De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de veiligheidsregio hebben eigen verantwoordelijkheden voor het beheersen van veiligheidsrisico’s voor burgers in de omgeving. Daartoe verzamelt en toetst de betrokken inspecteur gegevens tijdens de (Brzo-)inspecties.

Met het Brzo 2015 worden arbeidsveiligheid, externe veiligheid, repressie van en voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen bij Brzo-bedrijven geïntegreerd in één kader. Samenwerking tussen bestuurlijke partijen is daarom vereist. In onderstaande figuur is de samenhang tussen de samenwerkende partijen en de Europese, nationale en flankerende wet- en regelgeving weergegeven.

In het Brzo 2015 worden twee categorieën Brzo-bedrijven benoemd: de hogedrempelinrichting en de lagedrempelinrichting. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen in relatie tot de in bijlage I van de Seveso III-richtlijn opgenomen tabellen met drempelwaarden. Bedrijven die alleen de lage drempelwaarde overschrijden, worden als lagedrempelinrichtingen aangemerkt. Deze bedrijven moeten alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken, een Preventiebeleid zware ongevallen opstellen en voor de uitvoering en bepaling daarvan een veiligheidsbeheerssysteem
(VBS) implementeren.

Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als hogedrempelinrichtingen en moeten, naast de hiervoor genoemde verplichtingen, een volledig veiligheidsrapport (VR) indienen waarmee wordt aangetoond dat de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen op orde zijn. Daarnaast bepaalt het bevoegd gezag of Brzo-bedrijven als domino-bedrijf aangemerkt kunnen worden. Alle Brzo-bedrijven zijn geregistreerd in de Inspectieruimte (IR).