Brzo

Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarnaast wordt in het Brzo 2015 de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Provincies spelen hier als coördinerend bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bg Wabo) een centrale rol.