Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Beschrijving

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt de voormalige CPR-richtlijnen, opgesteld door de Commissie Preventie Rampen door gevaarlijke stoffen. De PGS-richtlijnen worden door de inspecteurs als referentiekader gebruikt bij arbeids-, transport- en brandveiligheid en bij vergunningverlening en algemene regels op grond van de Wet milieubeheer (8.40-AMvB's). Niet alle CPR-richtlijnen zijn in de PGS overgenomen: sommige zijn geactualiseerd, andere hebben hun bestaansrecht verloren.

Status

De PGS-richtlijnen maken geen deel uit van de Werkwijzer, zij worden beheerd door de PGS beheerorganisatie. De PGS-richtlijnen kunnen als deskundigenadvies worden gebruikt. Bij de bepaling van de voor het bedrijf in aanmerking komende best beschikbare technieken moet het bevoegd gezag gebruik maken van aangewezen bronnen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten, waaronder PGS-publicaties. Dit is het gevolg van een recente wijziging van de Wet milieubeheer op grond van de Europese IPPC-richtlijn (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Omdat de PGS-richtlijnen vooral betrekking hebben op bedrijven met gevaarlijke stoffen (zoals tankopslagbedrijven) en het omgaan met gevaarlijke stoffen (zoals propaan en ammoniak) zijn de PGS-richtlijnen van belang bij de beoordeling en inspecties van zowel Brzo-bedrijven (VR en PBZO als ARIE- en Bevi-bedrijven.

Overzicht

Een overzicht van de verschillende PGS-richtlijnen is terug te vinden op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de PGS-richtlijnen en de PGS beheerorganisatie.