PGS 6-richtlijn: Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 1999

De PGS 6-richtlijn Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 1999 is de opvolger van het RIB (CPR 20: Rapport Informatie-eisen Brzo) en het addendum RIB-1. De richtlijn is bedoeld om de regels, zoals die in het Brzo 1999 en Rrzo 1999 zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen van bedrijven, toe te lichten en om aan te geven hoe aan een en ander invulling kan worden gegeven. Er wordt een normerende interpretatie van de genoemde regels gegeven, maar is daarbij niet bedoeld als dwingend voorschrift.

Er is sprake van het gelijkwaardigheidsprincipe: indien een bedrijf op een vergelijkbare of betere manier voldoet aan de eisen van de regelgeving, dan is dit toegestaan. Het uitgangspunt is dat alle bedrijven die een nieuw of geactualiseerd VR indienen PGS 6 als referentiekader gebruiken.

Wanneer de overheden bij de uitvoering van toezicht behoefte hebben aan een interpretatie van het Brzo 1999 is de inhoud van de PGS 6 het uitgangspunt. Als bedrijven ervoor kiezen de uitleg en interpretaties in de PGS 6 te volgen, mag ervan uit worden gegaan dat de overheid de uitleg en interpretatie van de betreffende verplichting accepteert.

De wijze waarop de verschillende verplichtingen in een bedrijf worden ingevuld is maatwerk. Voor kleinere en minder complexe bedrijven zal een bepaalde verplichting vaak op eenvoudigere wijze kunnen worden ingevuld dan voor een groot en complex bedrijf. De uitleg en interpretatie in de PGS 6 is op een zodanig abstractieniveau dat deze zowel een eenvoudige als een meer uitgebreide uitwerking tot gevolg kan hebben.

De PGS 6 is hier PGS 6 als pdf-bestand te downloaden.