Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)

Het Landelijk Bestuur Overleg Water (LBOW), voorheen de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), brengt rapportages uit met aanbevelingen ten aanzien van het waterbeheer. De rapportages hebben (evenals de PGS) geen eigenstandige wettelijke status, maar worden algemeen toegepast door waterkwaliteitsbeheerders bij de uitoefening van hun taken.

De rapportages worden beheerd door de LBOW en hebben vooral betrekking op bedrijven die grote hoeveelheden waterrelevante stoffen opslaan en/of gebruiken. Deze rapportages zijn voor de waterkwaliteitsbeheerder en het bg Wabo van belang bij de beoordeling en inspecties ter plaatse bij Brzo-bedrijven.

Als speciaal aandachtpunt voor de wateremissie-aspecten geldt het bluswateraspect bij de repressie van branden. Dit vraagt wel om goed overleg en afstemming tussen waterkwaliteitsbeheerder en bg Rb.

De rapportages zijn niet algemeen geldend. De richtlijnen moeten in een vergunning zijn opgenomen om rechtskracht te verkrijgen. Het bevoegd gezag mag afwijken van de rapportages. In het algemeen zal een rechter zich echter bij onduidelijke situaties en twijfelgevallen conformeren aan wat in de rapportages is aangegeven.