Bevoegdheden inspecteurs

Om bevoegd te zijn voor toezicht (inclusief bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving) dient de inspecteur te zijn aangewezen als toezichthouder en/of boa. Wanneer een inspecteur een relevant feit constateert dat niet tot zijn bevoegdheden hoort, kan deze dit wel doorgeven aan een wel aangewezen inspecteur (of aan een dienst met aangewezen ambtenaren). De aangewezen inspecteur kan dan alsnog optreden, mits het feit ook door deze inspecteur (of inspecteur van de dienst) zelf wordt geconstateerd.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inspecteurs en de regelgeving waartoe bevoegd gezag Wabo, college van Burgemeester en Wethouders, het bestuur van de veiligheidsregio en de Inspectie SZW bevoegd zijn toezicht te houden en te handhaven (bestuursrechtelijk en of strafrechtelijk).

Regelgeving

Inspecteur
Brzo1999 Bg Wabo, college van B&W, veiligheidsregio en Inspectie SZW
Wet milieubeheer Bg Wabo
Wet veiligheidsregio Veiligheidsregio
Arbeidsomstandighedenwet Inspectie SZW


Inspecteurs kunnen op grond van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belast met het toezicht op de naleving van regelgeving. Boa’s kunnen op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar worden belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten.

Deze opsporingsbevoegdheid wordt verleend door de minister door middel van een akte van beëdiging. Voordat een akte van opsporingsbevoegdheid wordt verleend, toetst de minister de noodzaak, de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de (beoogd) buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Inspecteurs en boa’s kunnen op grond van de Awb, de Wet op de economische delicten (Wed) en het Wetboek van strafvordering (Wvs) tijdens een inspectie of opsporing gebruik maken van verschillende aan hen toebedeelde bevoegdheden, voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van de taak nodig is. In onderstaande tabel wordt een overzicht van deze bevoegdheden gegeven.

Bevoegdheden
Toezicht Opsporing
Artikel Awb Artikel Wvs Artikel Wed Artikel Wvs
Toegang tot plaatsen 5:15 20 55
Inlichtingen vorderen 5:16
Inzage, vorderen en kopiëren van stukken 5:17 19
Onderzoek, opneming en monsterneming 5:18 21
In beslag nemen van daarvoor vatbare voorwerpen 18 94 e.v.
Doen stilhouden van voertuigen, doen overbrengen,
lossen en afladen van vervoermiddelen en doorzoeken
5:19 23 96b
Medewerkingsverplichting 5:20
Vorderen en inzage identiteitsbewijs personen 5:16a
Staande houden van verdachte en naam en woonplaats vragen 52
Aanhouden van verdachte 53 en 54
Onderzoek aan kleding 56
Sanctie opleggen bij niet medewerken 184

Indien een betrokkene opzettelijk niet meewerkt aan een bevel of vordering, is dit een overtreding van artikel 184 Wetboek van strafrecht die kan leiden tot een geldboete of gevangenisstraf.