Bestuursrechtelijke instrumenten

De inspecteurs staat een aantal bestuursrechtelijke instrumenten tot hun beschikking om overtredingen op te laten heffen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevoegde inspectiepartners, de mogelijkheden en de wettelijke grondslag hierbij.

Arbeidsinspectie Bestuur Veiligheidsregio Bg Wabo
Waarschuwing tot naleving Alle artikelen uit Brzo 1999, mits heldere norm uit publiek of privaat domein

Artikelen uit het Brzo 1999 die milieu- en externe veiligheidsaspecten in zich hebben

Stellen van een eis tot naleving

Art. 27 Arbowet

Bevel tot stillegging

Art. 28a Arbowet Art. 63 Wvr

Last onder dwangsom

Art. 28a Arbowet
Art.23 Brzo 1999

Art. 5.2 Wabo 122 Provinciewet juncto 5:32 en verder Awb
Art. 125 Gemeentewet juncto.
5:32 en verder Awb

Treffen maatregelen op kosten eigenaar

Art. 63 Wvr

Art. 5.2 Wabo 122 Provinciewet juncto 5:24 en verder Awb
Art. 125 Gemeentewet juncto 5:24 en verder Awb

Sluiten (deel) van een bedrijf

Art. 63 Wvr Art. 5.2 Wabo 122 Provinciewet juncto 5:24 en verder Awb
Art. 125 Gemeentewet juncto 5:24 en verder Awb

Intrekken milieuvergunning

Art. 5.19 Wabo