Bevoegd gezag Waterwet (waterkwaliteitsbeheerders)

In onderstaande tabel worden de rollen van het bevoegd gezag Waterwet (waterkwaliteitsbeheerders) weergegeven.

Rol

Rolomschrijving en verantwoordelijkheid

Gangbare functiebenaming

Bestuurder Waterwet

Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het door hem beheerde water

Dijkgraaf
Hoofdingenieur Directeur

Adviseur waterkwaliteitsbeheerder

Verantwoordelijk voor het afgeven van advies met betrekking tot beheersing van risico’s voor de kwaliteit van het water dat door zijn organisatie wordt beheerd

Toezichthouder of vergunningverlener