Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's (bestuur van de betrokken veiligheidsregio's)

In onderstaande tabel worden de rollen bij het bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's (Wvr) weergegeven.

Rol

Rolomschrijving en verantwoordelijkheid

Gangbare functiebenaming

Bestuurder Rampenbestrijding (Rb)

Eindverantwoordelijke voor de rampenbestrijding (Rb) en de openbare veiligheid

Burgemeester
College van B&W
Bestuur veiligheidsregio

Bestuurder Wrv

Eindverantwoordelijke voor instandhouding van de brandweer en aanwijzing van de bedrijfsbrandweer

Burgermeester en/of
Bestuur veiligheidsregio

Manager brandweer

Stuurt de (regionale) brandweerorganisatie aan als onderdeel van de Rb-organisatie;
Coördineert de voorbereiding op de Rb;
Draagt zorg voor de uitvoering van Brzo-taken

(Regionaal) Commandant

Planner brandweer

Plant de Brzo-werkzaamheden

Planner

Vergunningverlener brandweer

Stelt gebruiksvergunningen en aanwijzing ex art. 31 Wvr op;
Adviseert bedrijven en overheden met betrekking tot Rb

Vergunningverlener

Inspecteur brandweer

Voert inspecties en handhaving uit in het kader van het Brzo 1999 en op Rb-aspecten

Toezichthouder
Handhaver