Bevoegd gezag Wabo (provincie/gemeente)

In onderstaande tabel worden de rollen bij het bevoegd gezag Wabo (provincies en gemeenten) weergegeven.

Rol

Rolomschrijving en verantwoordelijkheid

Gangbare functiebenaming

Bestuurder Wabo

Eindverantwoordelijke voor de Wabo-taken (inclusief Brzo-coördinatie)

Burgemeester
Wethouder
College van B&W
Gedeputeerde
College van GS

Manager Wabo

Draagt zorg voor de uitvoering van de Brzo-taken van het bevoegd gezag Wabo

Hoofd milieu
Diensthoofd

Brzo-coördinator

Verantwoordelijk voor een gecoördineerde uitvoering van het Brzo 1999 binnen zijn samenwerkingsverband.

Daarmee specifiek verantwoordelijk voor:

  • het plannen, adequaat uitvoeren en het onderhouden van de samenwerkings-procesbeschrijvingen;
  • het eenduidig reageren van de overheid naar bedrijven en publiek (één-loket)

Brzo-coördinator

Planner Wabo

Plant de Brzo-werkzaamheden voor bevoegd gezag Wabo

Planner

Vergunningverlener Wabo

Draagt zorg voor een adequate vergunning en beoordeelt of betrekt hierin de veiligheidsaspecten

Vergunningverlener

Inspecteur Wabo

Voert inspecties en handhaving uit in het kader van de Wabo en het Brzo 1999;
Verantwoordelijk voor afstemming met de waterkwaliteitsbeheerder

Inspecteur
Toezichthouder
Handhaver
Controleur

Buitengewoon opsporings-ambtenaar Wabo (boa)

Bevoegd en verantwoordelijk voor strafrechtelijke handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)