Kwaliteit

Om de kwaliteit van het toezicht te borgen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Deze kwaliteitscriteria stellen eisen aan inspecteurs ten aanzien van de deskundigheid (opleiding, kennis, werkervaring) en de organisatorische borging (tijdsinzet, aantal audits). VMS-inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de Veiligheidsregio, de Inspectie SZW en de waterkwaliteitsbeheerder worden gezien als kernteam. Voor het kernteam geldt voor de deskundigheid en organisatorische borging de volledige set van kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de toelichtingen T1 en T2. De criteria sluiten aan op de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1.

Om te kunnen borgen dat aan de kwaliteitscriteria, maar ook aan de coördinatie- en één-lokettaken, wordt voldaan zijn er middels de regionale bestuurlijke inspectieprogramma's (BIP) samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen bevoegde gezagen. Afspraken zijn vastgelegd over onder meer:

  • de ondersteunende en adviserende werkzaamheden voor de coördinerende taken van het bevoegd gezag;
  • het voorbereiden en uitvoeren van Brzo-inspecties ter plaatse, en het opstellen van een rapportage van de bevindingen;
  • de werkzaamheden gericht op beoordelen van kennisgevingen en veiligheidsrapporten en het (opnieuw) opstellen van een BIP, meerjareninspectieplan (MIP), jaarplan of planning per inspectie.