Proces 9. Uitvoeren inspectie

Doel

Het doel van dit proces is het inspecteren van Brzo-bedrijven op de naleving van de verplichtingen uit het Brzo 1999.

Toepassingsgebied

Alle bedrijven die conform artikel 4 van het Brzo 1999 onder de werkingssfeer van het Brzo 1999 vallen.

Aanleiding

Jaarplanning of niet-geplande inspectie

Producten en kwaliteitscriteria

PRODUCTEN

KWALITEITSCRITERIA

Inspectieplan

Conform het format Inspectieplan in de Inspectieruimte, bedoeld voor inspectiepartners.
Het inspectieplan dient na het vooroverleg gereed te zijn, bij voorkeur 2 maanden voor de inspectie.

Inspectieagenda

Conform het format Inspectieagenda in de Inspectieruimte, bedoeld voor het te inspecteren bedrijf.
De inspectieagenda dient 4 weken voor de eerste inspectiedag te worden toegestuurd aan het bedrijf.
Terugkoppeling (close-out) De inspectie wordt afgesloten met een terugkoppeling, waarbij het bedrijf een toelichting krijgt op de resultaten van de inspectie.
Inspectierapport Het inspectierapport is een gezamenlijk rapport conform het format Inspectierapport in de Inspectieruimte.
Het inspectierapport dient binnen 8 weken na de terugkoppeling te worden opgeleverd en verzonden aan het bedrijf en Brzo-actoren.
Publieksvriendelijke samenvatting van de BRZO-inspectie publiceren op de BRZO+ website. De samenvatting van het inspectieverslag is een gezamenlijke samenvatting conform het format Inspectiesamenvatting in de Inspectieruimte. De samenvatting en het inspectierapport worden aangeboden aan het bedrijf conform de WOB-procedure.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ORGANISATIE BEVOEGDHEDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bg Wabo

Inspecteren van Brzo-bedrijven, het hiertoe inwinnen van informatie en het betreden van het te inspecteren bedrijf.

Beoordelen of bedrijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wabo en Brzo 1999.

Inspectie SZW

Inspecteren van Brzo-bedrijven, het hiertoe inwinnen van informatie en het betreden van het te inspecteren bedrijf. Beoordelen of bedrijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en Brzo 1999.

Bg Rb (veiligheidsregio)

Inspecteren van Brzo-bedrijven, het hiertoe inwinnen van informatie en het betreden van het te inspecteren bedrijf. Beoordelen of bedrijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wvr en Brzo 1999.

Inspectieleider

Vaststellen inspectieplan en inspectieagenda. Het inspectieproces en het tijdig opleveren van het inspectierapport conform de afgesproken kwaliteitscriteria. De inspectie moet op de afgesproken tijd volgens NIM 2 worden uitgevoerd conform het geaccordeerde MIP.
Manager Wm, MHC en brandweer Goedkeuren inspectierapport. Kwaliteit inspectierapport.

Processchema

proces9gif14kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP

ROL BESCHRIJVING PRODUCT/
REGISTRATIE

1. Voorbereiden Brzo-Inspectie

Inspectieleider

Het kiezen van een inspectieleider, wanneer deze niet is benoemd in de jaarplanning.
Inspectieplan opstellen aan de hand van het MIP. Dit bevat het gehele traject tot de oplevering van het eindrapport.
Inspectieagenda opstellen.
Verzamelen van de voor de inspectie relevante informatie.

Inspectieplan en inspectieagenda in Inspectieruimte

2. Toezenden inspectieagenda

Inspectieleider

De inspectieagenda wordt indien nodig afgestemd met het bedrijf en wordt uiterlijk 4 weken voor de eerste inspectiedag toegezonden aan het bedrijf.

Inspectieagenda en- datum in Inspectieruimte

3. Uitvoeren inspectie

Voert de inspectie uit conform het opgestelde inspectieplan en de Brzo-inspectiemethodiek (NIM 2).
Sluit de inspectie af met een terugkoppeling naar het management en de personeelsvertegenwoordiging van het bedrijf.

Registratie inspectieresultaten in Inspectieruimte

4. Opstellen inspectierapport

Stelt een gezamenlijk concept-inspectierapport op. Concept-inspectierapport in Inspectieruimte

4a. Opstellen publieksvriendelijke samenvatting

Regie bij Wabo-Bg Met behulp van werkinstructie in de Inspectieruimte een publieksvriendelijke samenvatting maken. Concept samenvatting in Inspectieruimte.

5. Goedkeuring inspectie­rapport

Manager Wabo
Manager MHC
Manager veiligheidsregio
Beoordelen concept-inspectierapport, het eventueel laten aanpassen en vervolgens goedkeuren. Inspectierapport in Inspectieruimte
(goedkeuring via Inspectieruimte)

5a. Goedkeuring publieksvriendelijke samenvatting

Regie bij Wabo-Bg Beoordelen concept-samenvatting, het eventueel laten aanpassen en vervolgens goedkeuren. Samenvatting in Inspectieruimte (goedkeuring via Inspectieruimte)

6. Verzenden inspectierapport inclusief publieksvriendelijke samenvatting. Speciale aandacht geven in de communicatie aan de te volgen WOB-procedure en de mogelijkheden voor zienswijze en beroep.

Inspectieleider
Bg-Wabo

Verzoekt het bg Wabo het inspectierapport inclusief publieksvriendelijke samenvatting aan de drijver of werkgever(s) van het bedrijf te verzenden.

Verzonden inspectierapport inclusief publieksvriendelijke samenvatting in Inspectieruimte.

6b. Publiceren van publieksvriendelijke samenvatting

Regie bij Wabo-Bg

Verzoekt met email aan Bureau BRZO+ om tot publicatie van de samenvatting over te gaan.

Samenvatting in pdf-format sturen aan BureauBRZO@rws.nl

7. Opvolging van de inspectieresultaten

Waar relevant overdragen of opvolgen van de vervolgacties naar aanleiding van de inspectieresultaten:

  • de handhaving;
  • het opstellen of aanpassen van het MIP;
  • aanpassen omgevingsvergunning;
  • aanpassen of opstellen aanwijzing bedrijfsbrandweer.

Aanvullend ter informatie:

Conform WOB-procedure is er 2 weken de tijd voor een zienswijze.
Geen zienswijze dan publiceren. Wel een zienswijze, dan WOB besluit nemen en 2 weken voorlopige voorziening termijn afwachten.

De samenvatting wordt gepubliceerd op de BRZO+ website:

na 2 weken -> 2 weken na het kunnen geven van een zienswijze ( geen zienswijze)
na 4 weken -> 4 weken bij het geven van een zienswijze door het bedrijf maar niet toegekend (wel een zienswijze)
óf tot na een rechterlijke uitspraak -> rechter zal een voorlopige voorziening toekennen, Bg moet samenvatting aanpassen en gaat dan gepubliceerd worden.