Proces 8. Beoordelen veiligheidsrapport en bekendmaken conclusies

Doel

Het doel van dit proces is te beoordelen of het veiligheidsrapport (VR) voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in artikel 10 van het Brzo 1999 en het bekendmaken van de conclusies naar aanleiding van het VR als bedoeld in de artikelen 16 en 18 van het Brzo 1999. Daarbij bewaakt en bevordert het bg Wabo de eenduidigheid en onderlinge samenhang van de conclusies en draagt zorg voor tijdige bekendmaking aan het bedrijf en belanghebbenden.

Toepassingsgebied

De bedrijven waarbij de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen de drempelwaarde uit bijlage 1, kolom 3 van het Brzo 1999 overschrijdt, worden verplicht een VR op te stellen ter beschrijving van de actuele veiligheidssituatie. Dit rapport wordt bij de inspecteurs ter beoordeling aangeboden. Voordat een bedrijf in werking treedt, en daarna tenminste eens in de 5 jaar, moet een volledig of bijgewerkt VR ter beoordeling aangeboden worden. De beoordeling van het VR betreft de volledigheid en actualiteit van de inhoud. De beoordeling kan betrekking hebben op een nieuw of een bijgewerkt VR. Een VR dat ongewijzigd opnieuw wordt ingediend, geldt als een nieuw VR en wordt dus ook volgens deze procesbeschrijving beoordeeld. Hoewel het voorafgaande traject aan het uiteindelijk indienen en de totstandkoming van een VR al veel kennis oplevert over de te verwachten inhoud van het VR, maakt dit traject geen onderdeel uit van het proces. Het proces start formeel als het totale VR wordt aangeboden. De voorkennis uit dit traject bepaalt echter wel of de Brzo-coördinator een rappel als actie inlast. Artikel 18 van het Brzo 1999 verplicht het bevoegd gezag de conclusies over het VR bekend te publiceren (ter inzagelegging en publicatie in huis aan huis bladen).

Aanleiding

Ontvangst van een nieuw of bijgewerkt VR.

Producten en kwaliteitscriteria

PRODUCTEN

KWALITEITSCRITERIA

Ontvangstbevestiging Wordt direct na ontvangst VR aan het bedrijf verzonden.
Aankondiging verlenging beoordelingstermijn Wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, na ontvangst VR aan het bedrijf verzonden.
Besluit vertrouwelijkheid
Conform brief advies akkoord tweede versie VR met indientermijn wordt binnen 4 weken na indiening verzoek aan bedrijf bekend gemaakt.
Verzoek aanvullende informatie Wordt binnen 8 weken na ontvangst VR aan bedrijf verzonden.
Ambtelijk oordeel VR Wordt tijdig naar bg Wabo gezonden voor controle op eenduidigheid en onderlinge samenhang. Binnen 4 maanden of bij verlenging binnen 7 maanden (niet-wettelijke termijn).
Afgestemde en eenduidige conclusies naar aanleiding van de beoordelingen van het VR aan het bedrijf. Bevat de conclusies naar aanleiding van de ambtelijke beoordelingen VR.
Bekendmaken van conclusies bij het bedrijf en ter inzagelegging en kennisgeving van de conclusies. Binnen 6 maanden of bij verlenging binnen 9 maanden na ontvangst VR bij het bedrijf bekendmaken.
Uiterlijk 2 weken na het bekend maken van de conclusies bij het bedrijf worden deze samen met het VR ter inzage gelegd en wordt een kennisgeving hierover gepubliceerd.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ORGANISATIE

BEVOEGDHEDEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN

bg Wabo

Beoordelen van het VR.
Beslissen over vertrouwelijke behandeling van het VR.
Beoordelen tweede tekst VR.
Inspectiepartners aanspreken op naleven van wettelijke termijnen.

Beoordelen of het VR voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wabo.
Handhavend optreden wanneer VR-plichtige bedrijven geen VR indienen.
De VR-beoordeling moet binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd.

Inspectie SZW

Beoordelen van het VR.

Beoordelen of het VR voldoet aan de verplichtingen op grond van de Arbowet.
De VR-beoordeling moet binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd.

Bg Rb (veiligheidsregio)

Beoordelen van het VR.

Beoordelen of het VR voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wvr.
De VR-beoordeling moet binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd.

Bg Waterwet

Geen

Adviseren over de volledigheid van het VR met betrekking tot de beheersing van risico’s voor de waterkwaliteit.

Processchema

proces8gif26kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP

ROL

BESCHRIJVING

PRODUCT/REGISTRATIE

1. In ontvangst nemen VR

BRZO-coördinator

Registreert binnenkomst van VR en bevestigt de ontvangst van het VR schriftelijk aan de indiener.
Plant het beoordelingstraject in en zendt afschrift van het VR met de planning van het beoordelingstraject binnen 2 weken aan de instanties als genoemd in artikel 15, lid 3 en 4 Brzo 1999.

VR
Ontvangstbevestiging
Planning beoordelingstraject

2. Beoordelen verlenging beoordelingstermijn Inspecteur Wabo

Inspecteur MHC

Inspecteur veiligheidsregio

Eventueel inspecteur waterkwaliteitsbeheerder

Gaat na of de VR-beoordeling binnen de wettelijke termijn van 6 maanden uitgevoerd kan worden. Indien verlenging noodzakelijk wordt geacht moet dit zo spoedig mogelijk met argumenten gemeld worden aan de Brzo-coördinator. Gevraagde verlenging
3. Aankondigen verlenging beoordelingstermijn
Brzo-coördinator Informeert het bedrijf schriftelijk met argumentatie over de verlenging van de beoordelingstermijn.
Zendt een afschrift naar de betrokken inspecteurs.
Aankondiging verlenging beoordelingstermijn
4. Behandelen verzoek tot indienen tweede tekst Inspecteur Wabo Als het bedrijf een verzoek tot vertrouwelijke behandeling van het VR heeft ingediend, beoordeelt de inspecteur Wabo aan de hand van de controlelijst Volledigheid VR (bijlage C2) of toestemming voor tweede tekst kan worden gegeven.
Laat zijn beoordeling bestuurlijk vaststellen en stelt de betrokken instanties en het bedrijf (binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek tot indienen van een tweede tekst) op de hoogte door toezending van een brief en geeft aan wanneer tweede tekst moet worden ingediend. (artikel 19.3 Wm)
Controlelijst Volledigheid VR (bijlage C2)
Besluit vertrouwelijke behandeling
5. Beoordelen volledigheid van de inhoud VR

Inspecteur Wabo

Inspecteur MHC

Inspecteur veiligheidsregio

Eventueel inspecteur waterkwaliteitsbeheerder

Beoordeelt aan de hand van de geldende criteria of de inhoud van het VR, eventueel samen met de tweede tekst, volledig is.
Indien beoordeeld wordt dat deze informatie onvolledig is, moet tijdig (rekening houdend met de termijn in stap 6) na indiening van het VR aangegeven worden aan de Brzo-coördinator welke aanvullende informatie noodzakelijk is.
Indien geen aanvullende informatie noodzakelijk wordt geacht door naar stap 8.
Controlelijst Volledigheid VR (bijlage C2)
Aanvraag aanvullende informatie
6. Verzoeken om aanvullende informatie Brzo-coördinator Stelt op basis van de ontvangen ‘aanvragen aanvullende informatie’ van de inspectiepartners binnen 8 weken na ontvangst van het VR een verzoek om aanvullende informatie op en stuurt dit verzoek aan het bedrijf. Het bedrijf krijgt uiterlijk 6 weken de tijd om de gevraagde aanvullende informatie aan te leveren.
Het beoordelingstermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie is ontvangen.
Wanneer het bedrijf niet binnen de gevraagde termijn de aanvullende informatie aanlevert, door naar stap 8.
Verzoek aanvullende informatie.
Beoordelingstermijn stopt gedurende de periode die het bedrijf nodig heeft om de aanvullende informatie aan te leveren.

7. Ontvangst en doorzending aanvullende informatie

Brzo-coördinator Registreert de ontvangen informatie en zendt deze direct door aan de betrokken instanties. De beoordelingsprocedure wordt hervat. Zonodig aanpassing beoordelingstraject door Brzo-coördinator.
8. Opstellen ambtelijke beoordeling van het VR en afstemmen eenduidigheid en samenhang conclusies

Inspecteur Wabo

Inspecteur MHC

Inspecteur veiligheidsregio

Eventueel inspecteur waterkwaliteitsbeheerder

Stelt de ambtelijke beoordeling op van het VR en de eventuele aanvullingen en tweede tekst en stemt dit oordeel onderling af.
Om tot een beoordeling (volledigheid en actualiteit) te komen kan een inspectiepartner het noodzakelijk achten om een inspectie uit te voeren.
Ambtelijke beoordeling VR, aanvullingen en tweede tekst
Wijzigingsvoorstellen
9. Ambtelijke vaststelling conclusies en aanbieden aan Brzo-coördinator Manager Wabo
Manager MHC
Manager veiligheidsregio
Beoordeelt de ambtelijke conclusies en laat deze zonodig bijstellen.
Stuurt beoordelingen tijdig naar bestuurders voor vaststelling.
Definitieve ambtelijke conclusies
Ambtelijke aanbiedingsbrief
10. Conclusies bestuurlijk vaststellen en verzenden Bestuurder Wabo
Stelt ambtelijke beoordeling bestuurlijk vast door middel van een besluit en ondertekent de aanbiedingsbrief. Bestuurlijke brief wordt verzonden aan het bedrijf en de instanties als genoemd in artikel 18, lid 4 en 5 Brzo 1999. Bestuurlijk besluit
Ondertekende aanbiedingsbrief
11. Ter inzage legging en publicatie Brzo-coördinator Het VR, of eventuele tweede tekst, met de conclusies wordt 2 weken na verzending van de beoordelingen aan het bedrijf gedurende 4 weken ter inzage gelegd en een kennisgeving hierover gepubliceerd in regionale bladen. Kennisgeving
Publicatie
Datum ter inzage