Proces 7. Beoordelen BRZO-plicht

Doel

Het doel van dit proces is het beoordelen van de nieuwe of huidige Brzo-status (VR-, PBZO- of geen Brzo-plicht) van een bedrijf. Bijkomend doel is het zorgen voor een compleet bestand van Brzo-bedrijven dat beschikbaar gesteld kan worden aan de (regionaal) betrokken overheidsorganisaties.

Toepassingsgebied

Alle bedrijven die conform artikel 4 van het Brzo 1999 mogelijk Brzo-plichtig zijn, moeten op basis van artikel 6, lid 1, Brzo 1999 een kennisgeving indienen als er binnen het bedrijf wijzigingen worden aangebracht die consequenties kunnen hebben voor de risico’s op zware ongevallen. Daarnaast kunnen vergunningaanvragen worden ingediend door bedrijven die voor het eerst in aanraking komen met de Brzo-plicht of voor bestaande Brzo-bedrijven die van status veranderen (aanvragen op basis van artikel 6.15, 6.16 en 6.17 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Aanleiding

 • De vergunningverlener ontvangt een Brzo-kennisgeving van een bedrijf.
 • De vergunningverlener of inspecteur constateert op basis van een melding, vergunningaanvraag of inspectie dat een bedrijf nog geen (nieuwe) Brzo-kennisgeving heeft ingediend.
 • Een wijziging van de regelgeving met betrekking tot de criteria die bepalend zijn voor het Brzo-plichtig zijn van bedrijven.

Producten en kwaliteitscriteria

PRODUCTEN

KWALITEITSCRITERIA

Doorsturen Brzo-kennisgeving

Binnen 2 weken doorsturen aan anderen overheden (Staatssecretaris Milieu (I&M), Inspectie SZW, B&W/GS en bg Wvr).

Vastgestelde Brzo-status Binnen 3 maanden na indiening kennisgeving gereed (niet-wettelijke termijn).

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ACTOR(ORGANISATIE)

BEVOEGDHEDEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN

bg Wabo

Beslissen over BRZO-plicht
Vaststellen volledigheid van kennis­geving / vergunningaanvraag.

Beoordelen van de volledigheid van de Brzo-kennisgeving of -aanvraag.
Vaststellen van de Brzo-status van een bedrijf.
Tijdig doorsturen van de kennisgeving.
Beoordelen en verwerken van consequenties van de kennisgeving of aanvraag.
Informeren betrokken overheidsorganisaties.

Inspectie SZW

Bepalen en verwerken van consequenties van de gewijzigde Brzo-status voor de interne veiligheid van het bedrijf.

Bg Wvr

Bepalen en verwerken van consequenties van de gewijzigde Brzo-status voor de planning van rampbestrijdingsplannen en de aanwijzing bedrijfsbrandweer.

bg Waterwet

Bepalen en verwerken van consequenties van de gewijzigde Brzo-status in het kader van de Waterwet.

Processchema

proces7gif11kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT (PROCESSTAP)

ACTOR
(ROL)

BESCHRIJVING

REGISTRATIE

0. Verzoek tot kennisgeving bij constatering wijziging (bedrijf of wetgeving) zonder kennisgeving

Inspecteur Wabo of vergunningverlener Wabo

Verzoekt bedrijf tot indienen van kennisgeving, treedt eventueel handhavend op. Verzoek indienen Brzo-kennisgeving

1. Start proces tot beoordeling Brzo-status

Brzo-coördinator
Zet naar de inspecteur of vergunningverlener de opdracht uit tot beoordeling van de Brzo-status en registreert en bewaakt dit proces. De kennisgeving wordt binnen 2 weken na ontvangst ter informatie doorgestuurd naar de overige overheden.
2. Afstemmen beoordeling resultaat met bedrijf Vergunningverlener Bespreekt het resultaat van de beoordeling met het bedrijf. Resultaat beoordeling

3. Bevestiging resultaat van beoordeling

Vergunningverlener Bevestigt de conclusie aan het bedrijf wanneer er overeenstemming is.
De andere overheden en de Brzo-coördinator worden geïnformeerd.
Brief naar bedrijf en cc naar overheden en Brzo-coördinator
4. Beoordelen en verwerken consequenties Start zonodig de relevante processen op. Brzo-coördinator

Beoordeelt consequenties voor:

 • registers;
 • domino-aanwijzing (proces 4);
 • VR (proces 8);
 • BIP (proces 5);
 • MIP (proces 6).

Consequenties:

 • IR en RRGS
 • domino-aanwijzing
 • VR-beoordeling
 • MIP of BIP