Proces 6. Opstellen en wijzigen meerjareninspectieplan (MIP)

Doel

Het doel van dit proces is het opstellen of actualiseren van een meerjareninspectieplan (MIP) per Brzo-bedrijf. De basis voor het opstellen van een meerjareninspectieplan is het toezichtmodel.

Toepassingsgebied

Het wettelijke kader voor een inspectieprogramma is vastgelegd in artikel 18 van de Seveso II-richtlijn. Het artikel is uitgewerkt in artikel 24 van het Brzo 1999. In lid 1 van dit artikel is de verplichting neergelegd om een inspectieprogramma op te stellen. Lid 5 geeft aan dat ieder VR-bedrijf tenminste jaarlijks moet worden geïnspecteerd. Lid 6 van dit artikel geeft aan dat op basis van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen van deze voorgeschreven inspectiefrequentie kan worden afgeweken. Voor PBZO-plichtige bedrijven is geen wettelijke inspectiefrequentie aangegeven. Voor dergelijke bedrijven wordt de inspectiefrequentie ook op basis van een evaluatie vastgesteld. Het bestuurlijk inspectieprogramma (BIP) wordt beschouwd als een inspectieprogramma conform artikel 24 van het Brzo 1999 (zie proces 5). In de praktijk is dit nader uitgewerkt in een meerjareninspectieplan per Brzo-bedrijf. Deze procedure beperkt zich tot het opstellen van het MIP.

Aanleiding

De conclusies naar aanleiding van een inspectie.

Producten en kwaliteitscriteria

PRODUCTEN

KWALITEITSCRITERIA

Meerjareninspectieplan (MIP)

Format: voldoet aan format MIP (bijlage F1) en is standaard in Inspectieruimte.

Tijdstip: het MIP wordt geactualiseerd na uitvoering van elke (geplande of niet-geplande) inspectie. Bij bedrijven waar nog geen MIP is vastgesteld wordt deze na de eerstvolgende inspectie bij dat bedrijf opgesteld.

Inhoudelijk: het MIP beschrijft over een periode van 5 jaar de inspectieonderwerpen om een beeld te krijgen van de in het bedrijf gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ORGANISATIE

BEVOEGDHEDEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Inspectieleider

Coördineren van het proces tot het opstellen van het MIP.
Registreren van het MIP in Inspectieruimte BRZO.

De procescoördinatie voor het opstellen en wijzigen van het MIP.

Inspectieteam Opstellen en wijzigen van het MIP. Het MIP moet opgesteld zijn conform de kwaliteitscriteria.
Informeren van hun managers.

Processchema

proces6gif9kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP
ROL BESCHRIJVING PRODUCT/
REGISTRATIE
1. Initiatief tot opstellen of wijzigen MIP Inspectieleider

Na afloop van de inspectie inventariseert de inspectieleider of de situatie bij het bedrijf aanleiding geeft tot opstellen of aanpassen van het MIP aan de hand van:

  • inspectieresultaat;
  • BIP;
  • kennisgeving Brzo 1999;
  • wijziging VR;
  • thema’s of gewijzigde inzichten;
  • VR-beoordelingen;
  • aanwijzing bedrijfsbrandweer;
  • incidenten of zware ongevallen;
  • input van waterkwaliteitsbeheerders.
MIP
2. Opstellen of wijzigen MIP Kernteam Inspectieleider
Stelt aan de hand van de inventarisatie een nieuw of gewijzigd MIP op. MIP
in Inspectieruimte
3. Informeren managers Kernteam Informeert de managers over het (gewijzigde) MIP.
MIP