Proces 4. Aanwijzen domino-bedrijven

Doel

Het doel van dit proces is te waarborgen dat alle bedrijven, die aan de wettelijke criteria voor domino-bedrijven voldoen, als zodanig worden aangewezen. Daarnaast moeten de betrokken bestuursorganen hierover worden geïnformeerd en de aangewezen bedrijven op de hoogte worden gesteld van hun verplichtingen.

Toepassingsgebied

Alle bedrijven, die op grond van artikel 7 van het Brzo 1999 door het bevoegd gezag Wabo aangewezen zijn als Brzo-plichtig, worden beoordeeld of ze in aanmerking komen voor aanwijzing als domino-bedrijf. De aanwijzing geldt alleen voor bedrijven met effecten op andere bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bevinden.

Aanleiding

  • Bij het beoordelen van de Brzo-plicht is geconstateerd dat 2 of meer Brzo-bedrijven minder dan 1600 meter van elkaar afliggen en waarbij binnen het bedrijf ontplofbare, brandbare en/of explosieve stoffen aanwezig zijn.
  • Iedere 5 jaar wordt van alle Brzo-bedrijven vastgesteld of zij als veroorzakend domino-bedrijf aangewezen moeten worden.
  • Bij elke significante wijziging van de vergunningaanvraag wordt van het betreffende bedrijf vastgesteld of zij als veroorzakend domino-bedrijf moeten worden aangewezen.

Producten en kwaliteitscriteria

PRODUCTEN

KWALITEITSCRITERIA

Voornemen tot aanwijzing domino-bedrijf

Bevat argumentatie van het voornemen.
Bevat uitleg van de verplichtingen van een do­mino-bedrijf.

Beschikking do­mino-bedrijf

Bevat argumentatie van het besluit
Bevat een uitleg van de verplichtingen van een domino-bedrijf.
De beschikking dient binnen 6 maanden na verzending van het voornemen of wijziging van de vergunning te worden verzonden aan het bedrijf (dit is een niet-wettelijke streeftermijn).

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ORGANISATIE

BEVOEGDHEDEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN

BG Wabo

Aanwijzen domino-bedrijven en aanpassen relevante producten.

Aanwijzing domino-bedrijven conform de wet.
Op de hoogte stellen van betrokken bestuursorganen van domino-aanwijzingen.

Inspectie SZW

Geen

Kennisnemen van de aanwijzing

BG Rb

Geen

Kennisnemen van de aanwijzing

Processchema

proces4gif14kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP

ROL

BESCHRIJVING

PRODUCT/REGISTRATIE

1. Bepalen domino-bedrijven

Bg Wabo

Bepaalt met behulp van het Instrument Domino-Effecten (IDE) aan te wijzen domino-bedrijven.
Plant het traject van afhandeling. Plant het traject van afhandeling.

Stelt voor ieder aan te wijzen bedrijf een brief op waarin het voornemen tot aanwijzing wordt aangekondigd.

Zendt de brief, na ondertekening door bevoegd ambtenaar, aan de drijver van het aangewezen bedrijf.

Voorgenomen aanwijzingen

2. Beslissen over aanwijzing

Bg Wabo

Beslist op basis van binnengekomen reacties van het aangeschreven bedrijf over de voorgenomen aanwijzing.

Bestuurlijk beslissing

3. Uitdoen beschikking

Bg Wabo

Maakt op basis van het genomen besluit een beschikking en stuurt deze aan de drijvers van de bedrijven (zowel veroorzaker als ontvanger). Een kopie van de beschikking wordt gestuurd aan:

  • B&W van de betrokken gemeente(n);
  • besturen van de betrokken veiligheidsregio's;
  • de directeur MHC van inspectie SZW.

Beschikking

4. Afhandelen bezwaar op domini-aanwijzing

Bg Wabo

Handelt eventuele bezwaren schriftelijk af, rekening houdend met de door de Awb voorgeschreven termijnen.
Indien de beschikking wordt vernietigd informeert hij:

  • de betrokken bedrijven;
  • B&W van de betrokken gemeente(n);
  • besturen van de betrokken veiligheidsregio's;
  • de directeur MHC van Inspectie SZW.

Besluit op bezwaar

5. Bepalen consequenties

Inspecteur Wabo
Inspecteur Inspectie SZW
Inspecteur brandweer

Beoordeelt en bepaalt de consequenties van de aanwijzing voor de naast genoemde producten.

(Wijzigings-)voorstellen voor MIP, aanwijzingen bedrijfsbrandweer, rampbestrijdingsplannen, omgevingsvergunningen etc.