Proces 19. Aanwijzen bedrijfsbrandweer

Doel

Het doel van dit proces is te waarborgen dat bij alle bedrijven die in geval van brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid vormen, een beoordeling plaatsvindt over de noodzaak tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer. Daarnaast moet gewaarborgd worden dat de aanwijsbeschikking de juiste route volgt zodat de bedrijfsbrandweer (organisatie, capaciteit en middelen) op de gevaren is afgestemd.

Toepassingsgebied

Deze procesbeschrijving is van toepassing op Brzo-bedrijven.

Aanleiding

De beoordeling van het VR, een inspectie of een kennisgeving.

Producten en kwaliteitscriteria

Producten

Kwaliteitscriteria

Aankondigingsbrief

Verzoek aan het bedrijf om binnen 3 maanden een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen op basis van de bij de brief gevoegde criteria.

Aanwijsbeschikking

Wordt binnen 6 maanden na de constatering van de noodzaak van een bedrijfsbrandweer aan het bedrijf verzonden.
Beschrijft de noodzakelijke organisatie van de bedrijfsbrandweer en capaciteit in mensen en middelen en geeft hiervoor onderbouwing.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Organisatie

Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Vergunningverlener veiligheidsregio

Voorbereiden en opstellen aanwijsbeschikking. Aanwijsbeschikking
Manager veiligheidsregio Selecteren van Brzo-bedrijven waarbij overgegaan wordt tot aanwijzing bedrijfsbrandweer. Juiste selectie van Brzo-bedrijven en een inhoudelijk correcte aanvraag van het bedrijfsbrandweerrapport.
Manager Wabo Adviseren over eisen te stellen aan de bedrijfsbrandweer. Beoordeling van het al dan niet geven van een advies.
Manager MHC Adviseren over eisen te stellen aan de bedrijfsbrandweer. Beoordeling van het al dan niet geven van een advies.
Veiligheidsregio Adviseren over eisen te stellen aan de bedrijfsbrandweer. Beoordeling van het al dan niet even van een advies.
College van B&W Adviseren over eisen te stellen aan de bedrijfsbrandweer. Beoordeling van het al dan niet geven van een advies.

Bestuurder Wvr

Verplichten van bedrijven om een bedrijfsbrandweer te hebben en het stellen van eisen aan die bedrijfsbrandweer.

Waarborgen dat bij alle bedrijven, die in geval van brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen vormen, een beoordeling plaatsvindt over de noodzaak tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer.

Processchema

proces19gif21kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP

ROL

BESCHRIJVING

PRODUCT/
REGISTRATIE

1. Bedrijfsbrand- weerrapport

Manager veiligheidsregio

Selecteert bedrijven die vallen onder de aanwijscriteria op grond van het aanwijsbeleid van de brandweer.
Verstuurt een aankondigingsbrief en notitie ‘aanwijzing artikel 31’ naar het bedrijf waarin het bg verzoekt om binnen 3 maanden (niet-wettelijke termijn) een bedrijfsbrandweerrapport of aanvullingen op het VR in te dienen.

Verzoek om bedrijfsbrandweerrapport

2. Opstellen van de ontwerp-aanwijsbeschikking

Vergunningverlener veiligheidsregio Beoordeelt bedrijfsbrandweerrapport (of aanvullingen op het VR) op volledigheid en inhoud.
Vraagt zonodig aanvullende informatie op. Stelt op basis van de beschikbare informatie en na afstemming met Arbeidsinspectie, bg Wabo, en de gemeente een ontwerp-aanwijsbeschikking op.
Ontvangstdatum bedrijfsbrandweerrapport
Concept ontwerp-aanwijsbeschikking

3. Vaststellen ontwerp-aanwijsbeschikking

Bestuurder
WvrStelt de ontwerp-aanwijsbeschikking vast en vraagt hierover formeel advies aan:

  • Inspectie SZW;
  • Bg Wabo;
  • college van B&W;
  • veiligheidsregio
Vastgestelde ontwerp-aanwijsbeschikking
4. Adviseren over ontwerp-aanwijsbeschikking Manager AI
Manager Wabo
Manager gemeente
Veiligheidsregio
Adviseert binnen 6 weken na de adviesaanvraag over in de ontwerp-aanwijsbeschikking op te nemen aanvullende eisen en aanbevelingen.
Adviezen
5. Opstellen concept-aanwijsbeschikking Vergunningverlener veiligheidsregio Stelt op basis van de gegeven adviezen de concept-aanwijsbeschikking op en verstuurt deze aan het bedrijf. Concept-aanwijsbeschikking
6. Hoorzitting Bestuurder Wvr Houdt een hoorzitting met de directie van het bedrijf over de concept-aanwijsbeschikking. Verslag van hoorzitting
7. Aanpassen concept-aanwijsbeschikking Vergunningverlener veiligheidsregio Aanpassen concept-aanwijsbeschikking naar aanleiding van de hoorzitting. Aanwijsbeschikking

8. Vaststellen aanwijsbeschikking

Bestuurder Wvr Vaststellen aanwijsbeschikking en verzending aan het bedrijf en de adviseurs. Bestuurlijk goedgekeurde aanwijsbeschikking