Proces 14. Melden zware ongevallen EC

Doel

Het doel van het proces is het voldoen aan de meldingsplicht aan de Europese Commissie.

Toepassingsgebied

Ingevolge artikel 15 van de Seveso II-richtlijn dienen lidstaten zware ongevallen of bijna-ongevallen die zich op hun grondgebied hebben voorgedaan direct te melden aan de Europese Commissie. De criteria voor melding van deze ongevallen zijn opgenomen in bijlage VI van de Seveso II-richtlijn. Deze criteria hebben betrekking op de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, het aantal slachtoffers binnen of buiten de inrichting, de schade voor het milieu en de financiële schade binnen of buiten de inrichting. Daarnaast hebben de criteria ook betrekking op het leereffect voor de andere lidstaten.

Producten en kwaliteitscriteria

Producten

Kwaliteitscriteria

Short report

Volledig ingevuld volgens formulier MARS 3.0 van de EC

Binnen 4 weken na het incident ingediend

Full report

Volledig ingevuld volgens formulier MARS 3.0 van de EC

Binnen 4 weken na afronding van het onderzoek ingediend (tenzij, bij strafrechtelijk onderzoek, de Officier van Justitie anders beslist)

Procesbeschrijving

Trigger: Inspecteur ontvangt opdracht tot uitvoeren van een ongevalonderzoek (stap 2 van procesbeschrijving Onderzoek zware ongevallen).

Activiteit (processtap)

Actor
(functionaris)

Beschrijving

Registratie

1. Beoordelen melding EC

Inspecteur Wm

Inspecteur MHC

Inspecteur brandweer

Beoordeelt of het ongeval, aan de hand van de criteria in bijlage 6 van de Seveso II-richtlijn, moet worden gemeld aan de EC;

Neemt, indien dit het geval is, contact op met de manager MHC en maakt afspraken over de aan te leveren gegevens

Uitvoeringsafspraken

2.Opstellen short report

Inspecteur MHC 1

Neemt contact op met de beleidsafdeling (SZW/ARBO/M&A) 2 over de aan te leveren gegevens.

Stelt binnen 4 weken na het incident een short report op (Major Accident Reporting System; MARS);

Verzendt het short report aan de beleidsafdeling (SZW/ARBO/M&A), die beslist over doorzending aan de EC.

De beleidsafdeling zendt een afschrift aan:

  • het ministerie van VROM;
  • het ministerie van BZK;
  • de arbeidsinspectie;
  • de brandweer;
  • het bg Wm.

Short report

3. Opstellen full report

Inspecteur Wm

Inspecteur MHC

Inspecteur brandweer

Stellen (indien een short report is verzonden) een full report op (Major Accident Reporting System; MARS);

Zenden het rapport ter beoordeling aan de managers van de inspectiepartners

Full report

4. Beoordelen full report

Manager Wm

Manager MHC

Manager Brandweer

Beoordelen het full report en maken eventuele opmerkingen binnen 2 weken schriftelijk kenbaar aan de steller(s) van het rapport

Commentaar

5. Bijstellen en verzenden full report aan EC.

Inspecteur Wm

Inspecteur MHC

Inspecteur brandweer

Stellen het definitieve rapport op;

Verzenden het full report binnen 4 weken na de oplevering van het eindrapport/proces verbaal aan de beleidsafdeling (SZW/ARBO/M&A) die beslist over doorzending aan de EC;

De beleidsafdeling zendt een afschrift aan:

  • het ministerie van VROM;
  • het ministerie van BZK;
  • de arbeidsinspectie;
  • de brandweer;
  • het bg Wm

Verzenddatum

1. Indien interne veilligheid geen rol speelt bij het ongeval voert de inspecteur die het onderzoek uitvoert deze stap zelf uit en rapporteert hij zonder tussenkomst van MHC aan de beleidsafdeling van SZW.
2. In het besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn de taken die SZW/Arbo/M&A nu uitvoert aan de Onderzoeksraad toebedeeld. De praktische uitwerking hiervan was tijdens de opstelling van deze procesbeschrijving nog niet bekend.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Actor
(organisatie)

Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Bg Wm

Is bevoegd tot het opstellen van een short report en full report

Is verantwoordelijk voor het melden van relevante onderzoeken aan MHC

Arbeidsinspectie

Is bevoegd tot het opstellen en vrijgeven (aan SZW/ ARBO/M&A) van een short report en full report

Is verantwoordelijk voor het melden van relevante onderzoeken aan SZW/ ARBO/M&A;

Is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van short report en full report conform de daarvoor geldende richtlijnen

Bg Rb

Is bevoegd tot het opstellen van een short report en full report

Is verantwoordelijk voor het melden van relevante onderzoeken aan MHC

Procesbeheersing en sturing

Plan
De inspecteur MHC plant het proces.

Do
De uitvoering van het proces is beschreven in de stappen 1 tot en met 5 van deze procesbeschrijving.

Check
De inspecteur MHC bewaakt de voortgang en de kwaliteit (voldoet het aan de EC-normen).

Act
De inspecteur MHC stuurt bij.

Processchema

proces14gif16kb